Kulturhuset. Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad

Upprustning av Kulturhuset

Norrmalm
Pågående

Kulturhuset och Teaterhuset är i behov av upprustning. Vi arbetar just nu med att byta Kulturhusets glasfasad. Arbetena pågår till slutet av 2017. 2019 är det dags att påbörja en omfattande renovering av de tekniska installationerna. När den är färdig har vi rustat fastigheten för ytterligare lång tid framöver.

Projektfakta

Vad?

Omkring 4000 kvadratmeter av Kulturhusets fasadglas ska bytas ut, till största del 3-glasrutor. Bytet omfattar mer än 1000 fasadglasrutor.

Kulturhusets glasfasad är en viktig del av byggnadens arkitektoniska- och kulturhistoriska värde. Arkitekten Peter Celsing ville att fasadglaset bara skulle vara en tunn hinna som skiljde in- och utsida åt. Det är denna ursprungliga tanke som är vägledande när vi nu byter ut Kulturhusets fasadglas (klart i slutet av 2017). Fasadens utseende kommer med andra ord inte att förändras. Under projektet kommer vi att spärra av ett antal mindre områden för arbeten både ut- och invändigt.

Nästa steg i renoveringen av Kulturhuset och Teaterhuset är att byta ut husens alla tekniska installationer som efter snart 50 år har nått sin livslängd. För att husen ska få en modernare, bättre och hållbar inomhusmiljö behöver alla ledningar och rör för el, värme, kyla och ventilation bytas ut. Samtidigt genomför vi en sanering av miljöfarliga ämnen och förbättrar brandsäkerheten. Detta arbete påbörjas i början av 2019 och kommer att pågå i ett och ett halvt år. Under den tiden kommer Kulturhuset Stadsteatern att flytta ut sin verksamhet till andra lokaler. De övriga hyresgäster som blir berörda kommer att erbjudas individuella lösningar under tiden som renoveringen pågår.

Varför?

Vi byter ut Kulturhusets glasfasad till ett mer energieffektivt och personsäkert glas och vi ersätter föråldrade tekniska installationer med nya som är moderna och miljöanpassade. Målet är en modern anläggning som uppfyller dagens krav som myndigheter, personal och besökare ställer. Byggnaden ska vara energieffektiv, miljösmart, säker och tillgänglig. Investeringen och åtgärderna behövs också för att säkerställa ekonomisk hållbarhet.

När?

Arbetet med att byta ut Kulturhusets glasfasad kommer att pågå till slutet av 2017. Arbetet med att rusta upp tekniska installationer med mera påbörjas preliminärt i början av 2019. Arbetet förväntas pågå i ett och ett halvt år.

Vem?

Ansvarig är fastighetskontoret som förvaltar fastigheten.

Frågor och svar

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Daniel Sahlin

Projektledare, fastighetskontoret

Annika Alered

Förvaltare, fastighetskontoret

Linda Laine

Kommunikationsstrateg, fastighetskontoret

Presskontakt

Nyheter

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktplanen/ Promenadstaden