Kråksätra

Sätra
Planerat

150 till 250 nya bostäder och förskola i Sätra.

Projektfakta

150-250 nya bostäder i Sätra

Området för de planerade bostäderna i Sätra och avgränsas av Björksätravägen i sydöst och radhusbebyggelsen inom kvarteren Örnsätra och Transätra i norr. Idag består området till stora delar av park- och naturmark.

I denna plan utreds om det kan byggas cirka 150-250 bostäder samt en ny förskola som kommer att ersätta den förskola som finns i området idag.

Varför?

Målsättningen är att möjliggöra en bebyggelse som tillför området nya typer av stads- och boendekvaliteter. Projektet ska även bidra till att tydliggöra gång- och cykelstråket mot naturreservatet, från bebyggelsen i Sätra centrum, samt bidra till en attraktivare stadsmiljö längs Björksätravägen. Nya gator kan även bidra till att knyta samman Björksätravägen, Kråksätravägen och Örnsätrabacken.

När?

Samråd tredje kvartalet 2017.
Granskning andra kvartalet 2018.
Beslut i Stadsbyggnadsnämnden beräknas till andra kvartalet 2018

Vem?

Byggnadsfirman Erik Wallin är ankarbyggherre. När arbete med återstående markanvisningar beräknas ske kan meddelas efter samråd.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Louise Bill (fd Bergman)

Projektledare, exploateringskontoret

Susanne Arvidsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Projekt i Sätra

Projekt i Skärholmen

Stadsbyggnadsprocessen

Så planeras staden 

Många vill bo i Stockholm, därför finns ett behov att bygga fler bostäder, arbetsplatser och bättre service. En rad olika regler, behov och idéer avgör var och hur staden ska bygga.

Läs mer om stadsbyggnadsprocessen och hur det går till när staden planerar för att växa.