Konduktören

Planerat

Förslaget innehåller nybyggnation av ca 85 lägenheter placerade längsmed Bredängsvägen mellan stadsdelarna Bredäng och Mälarhöjden. En omvandling av Bredängsvägens funktion och karaktär planeras, från genomfartsgata till en stadsmässig gata med hus och entréer mot gata.

Projektfakta

85 bostadsrätter vid Bredängsvägen

Det aktuella planområdet ligger i gränsen mellan stadsdelarna Bredäng och Mälarhöjden. Bonava planerar här att bygga fyra lamellhus i fyra till fem våningar om totalt ca 85 bostadsrätter med närhet till kollektivtrafik, naturområden och service. Föreslagen byggnadsutformning tar sin utgångspunkt i gränslandet mellan Bredäng och Mälarhöjden med deras olika karaktärer och skalor. Den mer storskaliga miljön i Bredäng med flerbostadshus möter Mälarhöjdens småskaliga villabebyggelse. Ambitionen är att den nya bebyggelsen ska bilda ett nytt sammanhang som länkar ihop stadsdelarna med utgångspunkt i platsens karaktär. I anslutning till husen ordnas angöringsmöjligheter samt parkeringsmöjligheter för boende i underjordiskt garage. Staden planerar även att ta ett större grepp om Bredängsvägen genom en omvandling av vägens funktion och delvis karaktär. Ambitionen är att denna omvandling, tillsammans med ny bostadsbebyggelse, kan bidra till en ökad trygghet och trivsel med stärkta kopplingar för gång- och cykeltrafikanter samt för busstrafiken.

En del av Fokus Skärholmen

Redan år 2020 beräknas Stockholms Stad nå en miljon invånare. För att möta den växande befolkningens behov nu och i framtiden planerar staden att skapa fler bostäder, arbetsplatser och service i områden som redan har utbyggd kollektivtrafik.Planförslaget är en del i det pågående projektet Fokus Skärholmen med inriktning att skapa minst 4000 nya bostäder i stadsdelsnämndsområdet.

Byggherrar

Stadsbyggnadskontoret och Exploateringskontoret. Bonava är byggherre.

Tidplan

Samråd fjärde kvartalet 2017
Granskning andra kvartalet 2018
Beslut i Stadsbyggnadsnämnden under tredje kvartalet 2018

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Annika Lindgren

Planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Louise Bill (fd Bergman)

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Projekt i Bredäng

Projekt i Skärholmen