Fastigheten Skalholt 1 i Kista vid Jan Stenbecks torg.

Skalholt 1

Kista
Planerat

Plan som föreslår att ett befintligt kontorshus centralt i Kista görs om till bostäder eller en blandning av bostäder och hotell. I bottenplan finns lokaler för centrumändamål och en eventuell förskola byggs i huset.

Projektfakta

Vad?

Planförslag för att en nuvarande kontorsbyggnad kan byggas om till bostäder eller hotell och bostäder. Detaljplanen gör det möjligt för befintliga verksamheter i huset att finnas kvar. Förslaget möjliggör även för skol- och förskoleverksamhet då behov av förskoleplatser finns.

Dagens bottenvåning som är av mer sluten karaktär som bland annat innehåller laboratorier förslås få ett mer publikt och varierat innehåll. Mot Jan Stenbecks torg som i och med tvärbanans utbyggnad får en utökad torgyta med kvällssol i anslutning till fasaden finns goda förutsättningar att etablera café eller restaurangverksamhet med uteserveringar på torget. Här föreslås lokaler i två våningar.

Förslaget innebär också att byggrätten utökas genom att bland annat möjliggöra en påbyggnad med ytterligare två till tre våningar samt att tillföra en ny byggnadskropp på innergården. Kvarteret har idag en stor skala och syftet är att genom arkitektonisk utformning bryta ner skalan till mindre enheter.

Den stora innergården och takterassen fyller viktiga funktioner som mötesplatser och som plats för grönska för boende och verksamma.

Bostadsalternativet möjliggör totalt ca 710 bostäder och hotellalternativet 430 smålägenheter och 560 hotellrum. En eventuell förskolas placering i kvarteret och utbredningen av förskolegård studeras i nästa skede av projektet.

Varför?

Visionen för Kista (godkänd 2001) innebär bland annat att Kista ska utvecklas till en dynamisk stadsmiljö med levande gatumiljöer. Kvarteret Skalholt har en central plats i verksamhetsområdet vid Jan Stenbecks torg och spelar med sin storlek och läge en viktig roll i denna utveckling.

När?

Tidplan:

  • Samråd 19 oktober- 16 november 2016
  • Granskning 1-2 kvartalet 2017
  • Antagande 2 kvartalet 2017

Vem?

Skalholt 1 ägs av Stockholms stad och upplåts med tomträtt till Kista Qvadrat KB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Lukas Ljungqvist

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt. 

Vägleder detaljplanering och bygglov

Översiktsplanen är vägledande för detaljplanering och beslut i enskilda ärenden om byggande och annan användning av mark- och vattenområden.

Översiktplanen/ Promenadstaden