Bilden visar en skiss på hur torget i Kärrtorp skulle kunna se ut efter upprustningen.
Fler sittplatser, mer grönska och gungor under tunnelbanebron är några av boendeförslagen för ett förbättrat torg i Kärrtorp. Skiss: Nyréns arkitekter

Kärrtorps centrum

Kärrtorp
Planerat

I Kärrtorps centrum kommer Stockholms stad tillsammans med Svenska Bostäder och Besqab att bygga 160 nya lägenheter. Staden gör också en ordentlig förbättring av torget, busstorget och parkeringen. Staden påbörjar rivningen av förskolan, där Besqab senare ska bygga bostäder, våren 2017.

Projektfakta

Vad?

Programmet för kompletteringsbebyggelse i Kärrtorp togs fram 2004. Sedan dess har flera detaljplaner tagits fram och stora delar av den nya bebyggelsen är klar. Det område som återstår är Kärrtorps centrum.

Staden planerar 160 nya lägenheter på tre olika platser i centrum: Kvarteren Grönskär och Söderarm där Svenska Bostäder ska bygga och kvarteret Näskubben där Besqab ska bygga. Fördelningen är 69 hyresrätter och 92 bostadsrätter.

I samband med att vi bygger fler bostäder satsar vi också på en ordentlig förbättring av torget, busstorget och parkeringsplatserna. Vårt mål är ett levande och trivsamt centrum som är attraktiv för olika verksamheter och som blir en mötesplats för boende och besökare.

Varför?

Stockholm växer och det kräver fler bostäder och nya trafiklösningar. Staden har som mål att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030, vilket betyder 7 000 - 8 000 bostäder per år.

I stadens översiktsplan – Promenadstaden – anger man att centrumlägen med goda kommunikationer är viktiga platser för ny bostadsbebyggelse för att ge förutsättningar för ett hållbart resande. Kärrtorps centrum har ett sådant läge.

Kärrtorps centrum byggdes 1951 med ambitionen att bli centrum för en grupp närliggande stadsdelar, men blev ett centrum främst för boende i Kärrtorp. Därför finns här stor potential för vidareutveckling av området.

När?

Samråd om detaljplanen för hela Kärrtorps centrum hölls under våren 2015. Den ursprungliga detaljplanen har sedan delats upp i två planer: en för Svenska Bostäders hyresrätter i kvarteren Grönskär och Söderarm och en för Besqabs bostadsrätter i kvarteret Näskubben. Planen för Svenska bostäders projekt antogs i stadsbyggnadsnämnden den 13 oktober 2016 och har vunnit laga kraft.

Planen för Besqabs projekt var på granskning antogs i stadsbyggnadsnämnden den 15 december 2016 och har vunnit laga kraft.

Staden har påbörjat sina förberedande arbeten med gator och allmän mark och håller nu på att ta fram bygghandlingar och planera för entreprenader. Rivningen av förskolan kommer att påbörjas under våren 2017. Arbetena runt busstorget startar våren alternativt hösten 2017.

Svenska Bostäder och Besqab har påbörjat att projektera sina hus. Byggstarten blir tidigast 2017 och de första husen kan stå klara tidigast 2018.

När det gäller torget har det första skissförslaget anpassats utifrån de synpunkter som kom in på mötet i februari 2016. Senare under 2016 kommer bygghandlingar att tas fram och entreprenaden planeras. När detaljplanerna för centrum har vunnit laga kraft kan byggandet starta. Detta blir tidigast 2017.

Vem?

Stockholms stad projektleder arbetet. Svenska Bostäder och Besqab är byggherrar.

Frågor och svar

Vill du veta mer?

Detaljplanen för Kärrtorps centrum är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Kristin Quistgaard

Projektledare, exploateringskontoret

Ewa Wåhlin

Arkitekt, Stadsbyggnadskontoret

Christina Reje Rahmberg

Arkitekt, exploateringskontoret

Helena Lombrink

Kommunikatör, exploateringskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktplanen/Promenadstaden