Karneolen

Älvsjö
Planerat

I kvarteret Karneolen, i hörnet Folkparksvägen - Kristallvägen i Solberga, ska Stockholmshem bygga 80 lägenheter i så kallade Stockholmshus. Stockholmshusen är stadens satsning för att bygga bostäder snabbare och till lägre kostnader. Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 6 april 2017.

Projektfakta

Stockholmshem ska bygga 80 nya bostäder

De nya husen blir så kallade lamellhus i fyra våningar med totalt 80 lägenheter. Byggnadernas utformning och höjder anpassas till den omgivande 50-talsbebyggelsen.

För att skapa en mer levande stadskänsla och större trygghet i området placeras husen längs gatan med huvudentréerna ut mot gatan. Mellan husen och gatan anläggs gröna förgårdar. Befintliga träd ska bevaras så långt det är möjligt.

Husen i kvarteret Karneolen byggs enligt principerna för Stockholmshusen. Det innebär att genom ett nära samarbete mellan stadens tekniska förvaltningar, de allmännyttiga bostadsbolagen och byggföretagen skapas förutsättningar för att bygga snabbt, kostnadseffektivt och med hög kvalitet.

Läs mer om Stockholmshusen.

Förändringar i granskningsförslaget

En av förändringarna i det förslag som var på granskning i januari 2017 jämfört med förslaget från samrådet i juni 2016 är att busshållplatsen på Folkparksvägen flyttats en bit österut. Andra förändringar gäller till exempel dagvattenhantering och bearbetad utformning av den nya gården, gårdsgatan, husens fasader och förgårdsmark.

Tidplan

Staden anvisade mark till Stockholmshem den 10 december 2015.

Granskningen av detaljplanen för kvarteret Karneolen pågick 11-27 januari 2017. Beslut i stadsbyggnadsnämnden fattades den 6 april 2017. Om planen inte överklagas vinner den laga kraft våren/sommaren 2017.

Byggstarten blir senare under 2017 och första inflyttning blir under 2018.

Bakgrund

Stockholm växer och det kräver fler bostäder och nya trafiklösningar. Staden har som mål att bygga 40 000 nya bostäder till år 2020 och 140 000 nya bostäder till år 2030.

Staden har undersökt hur Solberga skulle kunna förtätas och var det är lämpligt att bygga. Totalt föreslås mellan 500 och 1 000 nya bostäder runt Folkparksvägen. Planeringen och byggandet kommer att ske i olika etapper. Den första etappen omfattar de ca 80 Stockholmshusen i kvarteret Karneolen.

Tanken med att förtäta är, förutom att bygga fler bostäder, att skapa mer liv och rörelse på Folkparksvägen. När fler människor flyttar in skapas också underlag för bättre service och större butiksutbud.

Kontakt

Elin Borglund

Projektledare, exploateringskontoret

Annika Lindgren

Planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Helena Lombrink

Kommunikatör, exploateringskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktplanen/Promenadstaden