Bild på skolgården med lekande barn, framför skola
Kämpetorpsskolans skolgård med Solbergaskogen i bakgrunden. Illustration: Liljewall arkitekter.

Kämpetorpsskolan

Älvsjö
Pågående

Detaljplanen för Kämpetorpsskolan kvarter Medaljongen 3 m fl, förskola och idrott ligger i den nordvästra delen av programområdet, med utökat område. Kämpetorpsskolan ska byggas ut för att möta behovet av elevplatser i närområdet.

Projektfakta

Den befintliga Kämpetorpsskolan planeras öka från drygt 300 elever till en F-9 skola för cirka 1000 elever. Skolans tänkta placering är noga avvägd utifrån antikvariska (byggnadsmässiga) hänsyn och för att uppnå en fungerande skolenhet med fina samband och uterum.

En ny huvudentré med entréplats skapas mellan nuvarande huvudbyggnad och tillbyggnaden längsmed Älvsjövägen. Skolans nuvarande gymnastiksal räcker inte för skolans kommande behov, utan föreslås rivas. Skolan föreslås nyttja de nya idrottshallar som planeras. Den nya idrottsplatsen består av två idrottshallar med tillhörande servicefunktioner, samt en 11-spelsplan. Skolgårdens koppling med fotbollsplanen är viktig för att utöka skolbarnens område och ge dem möjlighet till spel och lek under rasterna. Även kontakten med Solbergaskogen har varit viktig att förstärka för att underlätta skolbarnens tillgång till rekreation.

För att säkerställa de kulturhistoriska värdena har särskilda skydds- och varsamhetsbestämmelser införts på plankartan. Förskolan flyttar från tillfälliga paviljonger på nuvarande skolgården till en permanent byggnad i norra delen av området. Förskolan kommer att rymma sex avdelningar fördelade på två plan. Förskolan placeras med fasad mot Medaljonggatan så att gården får direktkontakt med Solbergaskogen. En ny nätstation om 12 kvadratmeter planeras i närheten av Älvsjövägen.

När?

Arbetet startade i slutet av 2016 och beräknas vara klar hösten 2019. Inflyttning av verksamheten beräknas ta cirka ett halvår. Skolan, inklusive ny idrottshall och fotbollsplan, planeras öppna till vårterminen 2020.

I juni 2014 fick Skolfastigheter i Stockholm AB samt Fastighetskontoret en markanvisning för uppdraget. Samråd genomfördes 28 april till 9 juni 2015. Samrådsmöte som öppet hus hölls 19 maj 2015. Stadsbyggnadsnämnden godkände redovisning av plansamrådet 24 september 2015. Granskning genomfördes 24 februari till 23 mars 2016. Detaljplanen antogs i stadsbyggnadsnämnden18 maj 2016.

Projekt i planområdet

Bildgalleri

Vy över väg kantad med idrottshall, förskola och träd. Barn och vuxna promenerar.
Kämpetorps idrottshall till vänster och förskola till höger. Illustration: Liljewall arkitekter.
Vy över Kämpetorpsskolan, väg framför med träd och grönska. Människor som promenerar.
Visionsbild för Kämpetorpsskolan, entrétorg mot Älvsjövägen. Illustration: Liljewall arkitekter.
Vy över fotbollsplan och idrottshall i kvällsljus, människor som spelar fotboll. I bakgrunden syns höga hus.
Visionsbild för Kämpetorpsskolans idrottshall nattetid. Illustration: Liljewall arkitekter.
Vy över skola med fotbollsplan och idrottshall
Visionsbild för Kämpetorpsskolan, från väster. Illustration: Aperto arkitekter
Bild på skolgården med lekande barn, framför skola
Kämpetorpsskolans skolgård med Solbergaskogen i bakgrunden. Illustration: Liljewall arkitekter.
Ritning över område med detaljplanerna markerade
Situationsplan för området Älvsjö Kabelverket.

Kontakter

Maria Wamstad

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Elin Borglund

Projektledare, exploateringskontoret

Ann-Sofi Rundquist

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Linnea Waldner

Kommunikatör, exploateringskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden