Bild på skolgården med lekande barn, framför skola
Kämpetorpsskolans skolgård med Solbergaskogen i bakgrunden. Illustration: Liljewall arkitekter.
Projekt Pågående

Kämpetorpsskolan byggs ut

Älvsjö

Kämpetorpsskolan ska byggas ut för att möta behovet av elevplatser i närområdet. En ny idrottsplats med två idrottshallar och en 11-spelsplan byggs.

Projektfakta

Utbyggd skola och ny idrottsplats

För att möta behovet av elevplatser i närområdet ska Kämpetorpsskolan byggas ut och planeras öka från drygt 300 elever till en F-9 skola för cirka 1000 elever. Skolans nuvarande gymnastiksal räcker inte för kommande behov utan kommer att rivas till förmån för en ny idrottsplats. Den nya idrottsplatsen består av två idrottshallar med tillhörande servicefunktioner, samt en 11-spelsplan i konstgräs. En ny permanent förskola ska också byggas i området.

Skolans tänkta placering är noga avvägd för att uppnå en fungerande skolenhet med fina samband och uterum. En ny huvudentré med entréplats skapas mellan nuvarande huvudbyggnad och tillbyggnaden längsmed Älvsjövägen. Skolan föreslås nyttja de nya idrottshallar som planeras. Skolgårdens koppling med fotbollsplanen är viktig för att utöka skolbarnens område och ge dem möjlighet till spel och lek under rasterna. Även kontakten med Solbergaskogen har varit viktig att förstärka för att underlätta skolbarnens tillgång till rekreation.

Förskolan flyttar från tillfälliga paviljonger på nuvarande skolgården till en permanent byggnad i norra delen av området. Förskolan kommer att rymma sex avdelningar fördelade på två plan. Förskolan placeras med fasad mot Medaljonggatan så att gården får direktkontakt med Solbergaskogen. En ny nätstation om 12 kvadratmeter planeras i närheten av Älvsjövägen.

Skolan planeras öppna våren 2020

Arbetet startade i slutet av 2016 och beräknas vara klar hösten 2019. Inflyttning av verksamheten beräknas ta cirka ett halvår. Skolan, inklusive ny idrottshall och fotbollsplan, planeras öppna till vårterminen 2020.

  • I juni 2014 fick Skolfastigheter i Stockholm AB samt Fastighetskontoret en markanvisning för uppdraget. 
  • Samråd genomfördes 28 april till 9 juni 2015. 
  • Samrådsmöte som öppet hus hölls 19 maj 2015. 
  • Stadsbyggnadsnämnden godkände redovisning av plansamrådet 24 september 2015. 
  • Granskning genomfördes 24 februari till 23 mars 2016. 
  • Detaljplanen antogs i stadsbyggnadsnämnden18 maj 2016.

Bildgalleri

Vy över Kämpetorpsskolan, väg framför med träd och grönska. Människor som promenerar.
Visionsbild för Kämpetorpsskolan, entrétorg mot Älvsjövägen. Illustration: Liljewall arkitekter.
Bild på skolgården med lekande barn, framför skola
Kämpetorpsskolans skolgård med Solbergaskogen i bakgrunden. Illustration: Liljewall arkitekter.
Vy över fotbollsplan och idrottshall i kvällsljus, människor som spelar fotboll. I bakgrunden syns höga hus.
Visionsbild för Kämpetorpsskolans idrottshall nattetid. Illustration: Liljewall arkitekter.
Kämpetorps idrottshall till vänster och förskola till höger. Illustration: Liljewall arkitekter.
Vy över skola med fotbollsplan och idrottshall
Visionsbild för Kämpetorpsskolan, från väster. Illustration: Aperto arkitekter
Visionsbiold Kämpetorps förskola, Liljewall Arkitekter
Visionsbiold Kämpetorps förskola, Liljewall Arkitekter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Nyheter

Kontakter

Petra Lundström

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Hannes Appelgren

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Läs mer om planområdet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad