Vy över gatukorsning kantad av hus och grönska. Människor som promenerar.
Visionsbild för kvarter Sandaletten.
Projekt Pågående

470 bostäder vid Prästgårdsparken

Älvsjö

Detaljplan 2 i planområde Kabelverket omfattar kvarter Sandaletten, som ligger mellan Kavli och Prästgårdsparken, nära Älvsjö centrum. Inom området föreslås ca 470 nya bostäder, verksamhetslokaler och förskola. 157 lägenheter avses bli hyreslägenheter, fem som LSS-lägenheter, 313 som bostadsrätter och 65 som studentbostäder.

Projektfakta

En grön del av Kabelverket

Syftet är att skapa en tilltalande boendemiljö med en modern och tät stadsmässig karaktär, där bostäder och verksamheter samverkar till att bottenvåningarna blir aktiva och levande gaturum. Planen omfattar även centrum- och förskoleverksamhet, samt trygga och tillgängliga miljöer för gång- och cykeltrafikanter.

Kvarteret Sandaletten blir en grön del av det nya exploateringsområdet Kabelverket. Bostadsgatorna kring kvarteren får en grön karaktär med förgårdsmark och trädgrupper i kombination med parkering och generösa trottoarer.

Detaljplanen antogs 2015

Detaljplanearbetet påbörjades under våren 2014, och samråd pågick 3 december 2014 till 23 januari 2015. Öppet hus hölls den 16 december på medborgarkontoret i Älvsjö.

Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför granskning beslutades av stadsbyggnadsnämnden den 14 april 2015. Totalt inkom ett 30-tal yttranden varav några med flera namnunderskrifter. Inkomna synpunkter under granskningen föranledde inga ändringar av planförslaget.

Granskning genomfördes 23 september till 21 oktober 2015. Stadsbyggnadsnämnden antog detaljplanen den 10 december 2015.

Kvartersområden

Bostadsgatorna kring kvarteren får en grön karaktär med förgårdsmark och trädgrupper i kombination med parkering och generösa trottoarer. Gränsen mellan gata och bostadsgård tydliggörs genom att gårdarna ligger på en upphöjd nivå, samtidigt sin öppenheten i kvarteren vitaliserar gatan och ger mer ljus till gårdarna.

Kvarter 14 - Familjebostäder och AQ arkitekter

  • Lägenheter: 65
  • Våningsantal: 6

Studenthuset distanserar sig från kollektivhuset och placeras i tomtgräns med entré från hörnet Götalandsvägen/Armborstvägen. Ett litet torg framför husetförstärker gaturummet. Tomtens sluttning ger en souterrängvåning med lokaler mot Götalandsvägen och gatukorsningen vilket ytterligare bidrar till stadslivet. Den gråa tegelfasaden med stora öppningar ger huset en robust gestaltning. Studentlägenheterna ger fasaden dess ordning, både avseende repetition och proportioner. Mot gården och det befintliga kollektivhuset får huset en lätt loftgång.

Kvarter 13 - JM och Varg arkitekter

  • Lägenheter: 160
  • Våningsantal: 4-7 st

Kvarteret består av två byggnadsvolymer som omgärdar en gemensam bostadsgård. Ljus puts är det huvudsakliga fasadmaterialet, kombinerat med "ateljéfönster" som i sin karaktär ger referenser till äldre verkstadsindustri. Den huvudsakligen enkla och rationella gestaltningen kompletteras med en varierad och livfull bottenvåning med omsorgsfullt gestaltade bostadsentréer, en lokal samt bostadskomplement i gatuplan. En förskola mot parken med fyra avdelningar bidrar med sitt egna men samklingande uttryck också till att skapa ett nytt kvarter som både anpassar sig till- och berikar sin omgivning.

Kvarter 12 - Familjebostäder och AQ arkitekter

  • Lägenheter: 157
  • Våningsantal: 5-8

Tornet framhävs, förutom av sin höjd, av ett mörkt schatterat tegel medan övriga hus utförs putsade i tre olika grå nyanser, indelade trapphusvis från ljust till mörkare. Fasaden mot Armborstvägen får en tydligt artikulerad stadsmässighet med det höga tornet i tegel, markerade entréer, trappor upp till lägenheterna och hårdgjord mark som möter huset. Långsträckta balkonger tar vara på sydvästläget. Mot parken i nordöst har kvarteret en mjukare framtoning, där en grönyta möter huset och skapar en viss distans till husfasaden.

Kvarter 11 - JM och Brunnberg och Forshed

  • Lägenheter: 153
  • Våningsantal: 5-6

Kvarteret varierar i höjd mellan 5-6 våningar. Fasaderna är putsade i en varierad färgskala med inslag av plåt och kvarteret får ett karaktärsfullt taklandskap. Bottenvåningarna ska vara innehållsrika med lokaler, entréer, portiker och terrasser. Fasaderna utformas med långsträckta generösa balkonger mot Armborstvägen och Prästgårdsparken. Längs Lövgatan och Ängsgatan vänds balkongerna in mot gården för att berika gårdslivet.

Bildgalleri

Vy över grönområde kantat av hus. Människor som promenerar på stig i parken.
Visionsbild för kvarter Sandaletten, vy över Sjörövarparken och bebyggelsen.
Vy över gatukorsning kantad av hus och grönska. Människor som promenerar.
Visionsbild för kvarter Sandaletten.
Ritning över område med detaljplanerna markerade
DP1: kv Kabelverket, DP2: kv Sandaletten, DP3: Älvsjövägen, DP4: Kämpetorpsskolan
Flygfoto över bebyggelse med illustration av framtida hus inritade.
Flygfoto över Kabelverket Älvsjö. Vision för ny bebyggelse i vitt.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Nyheter

Kontakter

Petra Lundström

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Hannes Appelgren

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Läs mer om planområdet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad