Projekt Planerat

Järva begravningsplats

Akalla

En ny begravningsplats föreslås att etableras på en del av Järva friområde. Begravningsplatsen ska ligga intill norr om Tensta i sydvästra hörnet av Järvafältet. På Järva begravningsplats kan en integration mellan forntid, nutid och framtid uppnås. Här är ett område med gravar från vikingatid och medeltid som tillsammans med nya gravskick skapar integration i tid och rum, mellan gammalt och nytt samt mellan olika kulturyttringar och traditioner.

Projektfakta

Vad?

En begravningsplats som ska ge utrymme för en mångfald av gravskick, vara en stämningsfull och rofylld plats för besökaren samt också svara mot lokala behov av en vacker, attraktiv, trygg och tillgänglig miljö. Platsen har idag stora kultur- och naturvärden och ambitionen är att begravningsplatsen ska förstärka och utveckla dessa värden.

Planen syftar till att möjliggöra en begravningsplats med utrymme för totalt cirka 20 000 gravar varav cirka 9000 kistgravar, minneslundar, en servicebyggnad och två ceremonibyggnader. Begravningsplatsen utformas som flera separata "begravningsöar" inom ett i övrigt relativt orört landskap. Den övergripande utformningen finns beskriven i ett gestaltningsprogram som finns att läsa på denna sida.

Varför?

En ökad befolkning i Stockholm gör att behovet av gravplatser ökar. Det finns en brist på gravmark i nordvästra Stockholm och visionen är att den nya begravningsplatsen ska få samma strategiska betydelse och långsiktighet som Skogskyrkogården har för södra delen av staden.

Vem?

Kyrkogårdsförvaltningen inom Stockholms stad kommer att ansvara för anläggning och drift av begravningsplatsen. Staden äger marken.

När?

Att bygga en begravningsplats är en lång process som löper över flera decennier och syftet med arkitekttävlingen är bland annat att fånga in förslag som kan utgöra grund för vidare bearbetningar under en mycket lång tid.

Den 27 oktober godkände stadsbyggnadsnämnden förslaget till detaljplan. Förslaget antogs av kommunfullmäktige den 12 december 2016.

De första gravsättningarna kan ske tidigast 2018.

 

In English

A new cemetery is proposed on a part of Järvafältet. The cemetery is located north of Tensta in the south-east corner of Järvafältet.

The purpose of the local plan is to enable a new cemetery with room for approximately 20 000 graves, whereof approximately 9 000 coffin graves, a memorial place, a service building and two buildings for ceremonies. The overall design principle is that the cemetery is to be formed as separate grave-islands in an otherwise relatively untouched landscape.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Nyheter

Kontakt

Sofia Eriksson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Karin Söderling

Utredare, kyrkogårdsförvaltningen

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden

Uppdaterad