Vy över bebyggelsen vid Saltvägen från gatusidan. Takkupor och takfönster ger ytterligare liv till de karaktäristiska taken. Bild: Backhans och Hahn arkitekter/Zin arkitektur
Vy över bebyggelsen vid Saltvägen från gatusidan. Bild: Backhans och Hahn arkitekter/Zin arkitektur

Hyresrätter vid Saltvägen och Sirapsvägen

Hökarängen
Pågående

De föreslagna nya byggnader som ligger intill Hökarängens södra tunnelbaneuppgång kommer att bilda en form av entré till stadsdelen.

Projektfakta

180 hyresrätter vid Hökarängens södra tunnelbaneuppgång

Förslaget innebär uppförande av två flerbostadshus i 4 respektive 8-9 våningar invid kvarteret Kavringen samt fem mindre punkthus i ca 5 våningar utmed Saltvägen. Sammantaget rymmer förslaget ca 180 lägenheter.

Planområdet består av två delar markanvisade till två olika byggherrar. Det ena området ligger vid kvarteret Kavringen och det andra vid Saltvägen. De är avskilda av ett parkstråk och relaterar var för sig mer till den närmsta befintliga bebyggelse än till varandra. I båda fallen avses bostäderna upplåtas med hyresrätt.

När?

Planen vann laga kraft 2017-05-12.

Byggherrar

Vindpropellern AB.
Byggvesta AB.

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet som skett.
Bygg- och plantjänsten 

Bilder från projektet

Vy mot ny bebyggelse från Sirapsvägen. Bild: White arkitekter.
Vy mot ny bebyggelse från Sirapsvägen. Bild: White.
Gårdsgatan mellan de nya och de befintliga husen. Lamellhusets balkonger föreslås vinklas mot söder. Den ljusa betongen kompletteras med partier av mörkare trä. Bild: White
Gårdsgatan mellan de nya och de befintliga husen. Lamellhusets balkonger föreslås vinklas mot söder. Den ljusa betongen kompletteras med partier av mörkare trä. Bild: White
Vy mot norr och kvarteret Kavringen från gång- och cykelvägen. Bredvid lamellhuset syns de nya ramperna på den allmänna platsmarken. Bild: White
Vy mot norr och kvarteret Kavringen från gång- och cykelvägen. Bredvid lamellhuset syns de nya ramperna på den allmänna platsmarken. Bild: White

Kontakt

Anna-Stina Bokander

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden