Illustrationsbild över ny bebyggelse vid kvarter Kavringen. BILD: White arkitekter
Illustrationsbild över ny bebyggelse vid kvarter Kavringen. BILD: White arkitekter
Projekt Pågående

Hyresrätter vid Sirapsvägen och Saltvägen

Hökarängen

Detaljplanen omfattar två områden, det ena invid kvarter Kavringen vid Hökarängens tunnelbanas södra entré och det andra längs Saltvägen. Detaljplaneområdet angränsar till tunnelbanespåret och de två områdena är avskilda av ett parkstråk. Sammantaget rymmer förslaget ca 180 lägenheter som avses upplåtas med hyresrätt.

Projektfakta

180 hyresrätter

180 hyreslägenheter ska byggas i Hökarängen. Vid Sirapsvägen, invid kvarter Kavringen, ska Vindpropellern bygga ett lamellhus och ett högre punkthus med ca 80 lägenheter. Vid Saltvägen ska Byggvesta bygga fem mindre punkthus med ca 100 lägenheter. De två områdena är avskilda av ett parkstråk. 

Två bostadshus vid Hökarängens tunnelbaneentré

Invid kvarteret Kavringen i direkt anslutning till Hökarängens södra tunnelbaneentré planeras ett lamellhus i fyra våningar samt ett högre punkthus i 8-9 våningar, med sammanlagt ca 80 nya lägenheter. Mot Sirapsvägen och trappan ner till tunnelbaneentrén byggs ett publikt torg och för att få kopplingen till tunnelbanan mer tillgänglig kommer även rampen ner till tunnelbanan byggas om helt och lutningen anpassas efter tillgänglighetskraven.

Fem punkthus längs Saltvägen

Utmed Saltvägen föreslås fem mindre punkthus i ca 5 våningar med sammanlagt ca 100 lägenheter. Husen förhåller sig till befintlig punkthusbebyggelse tvärs över gatan men blir tydliga nutida tillägg med en kvadratisk form och ett karaktäristiskt brant och asymmetriskt tak. Mellan byggnaderna utformas gemensamma gårdsavsatser vid gatan.

Det befintliga parkområdet minskar till följd av bostadsbebyggelsen. Målet är att den återstående parkmarken i så liten utsträckning som möjligt ska förändras men på grund av att gång- och cykelvägarna genom parkmarken behöver läggas om kommer ingreppen ändå vara betydande.

Tidplan

Planen vann laga kraft 2017-05-12.

Byggaktörer

Vindpropellern AB.
Byggvesta AB.

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet som skett.
Bygg- och plantjänsten 

Bilder från projektet

Illustrationsbild över ny bebyggelse vid kvarter Kavringen. Bild: White arkitekter.
Illustrationsbild över ny bebyggelse vid kvarter Kavringen. Bild: White arkitekter.
Illustrationsbild över ny bebyggelse vid kvarter Kavringen. BILD: White arkitekter
Illustrationsbild över ny bebyggelse vid kvarter Kavringen. BILD: White arkitekter
Illustrationsbild över ny bebyggelse vid kvarter Kavringen från gång- och cykelvägen. Till höger syns de nya ramperna. BILD: White arkitekter
Illustrationsbild över ny bebyggelse vid kvarter Kavringen från gång- och cykelvägen. Till höger syns de nya ramperna. BILD: White arkitekter
Illustrationsbild över ny bebyggelse vid Saltvägen. BILD: Backhans och Hahn arkitekter/Zin arkitektur.
Illustrationsbild över ny bebyggelse vid Saltvägen. BILD: Backhans och Hahn arkitekter/Zin arkitektur.

Kontakt

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Nerma Muhovic

Projektledare

exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad