Tecknad bild av Stockholmshusen och studentbostäder, vy från gång- och cykelvägen. Illustration: Larsson Arkitektur AB.
Stockholmshusen och studentbostäder, vy från gång- och cykelvägen. Illustration: Larsson Arkitektur AB.
Projekt Planerat

Hyresrätter och studentbostäder vid Västertorpsvägen

Västertorp

Totalt planeras 265 bostäder på fastigheten Fotsacken 1 i Västertorp. Förslaget gör det möjligt att bygga cirka 100 hyresrätter och 165 studentbostäder utmed Västertorpsvägen.

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplan

Förslaget gör det möjligt att komplettera området med cirka 100 lägenheter. Utöver det blir det möjligt att skapa cirka 165 studentbostäder. Studentbostäderna blir möjliga dels genom nybyggnation, dels genom att bygga på befintligt hotell inom fastigheten. 

Planområde

Förslaget gäller fastigheten Västberga 1:1 i Västertorp.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas mellan den 28 november 2017 och den 30 januari 2018 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte i form av öppet hus hålls tisdag den 5 december klockan 16.30 till 19.00 i lokalen Fyrkanten i Tekniska Nämndhuset på Fleminggatan 4.

Projektfakta

Nya lägenheter vid Västertorpsvägen

Förslaget till ny detaljplan gör det möjligt att komplettera området med cirka 100 nya hyresrätter. Utöver det blir det möjligt att skapa cirka 165 studentbostäder. Studentbostäderna blir möjliga dels genom nybyggnation, dels genom att bygga på befintligt hotell inom fastigheten.

För att bidra till ett attraktivt stadsliv, ökad trygghet och bättre kontakt mellan det privata och det allmänna föreslår planen att den nya bebyggelsen placeras längs Västertorpsvägen och får entréer mot gatan. 

Gården mellan byggnaderna ska utformas med omsorg och ska vara så grön som möjligt. Träd ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt och förgårdsmark ska finnas mellan gatumark och husen. 

Takten på bostadsbyggandet ska öka

Bristen på bostäder är en av stockholmsregionens största utmaningar. Det långsiktiga målet om att bygga 140 000 lägenheter till 2030 kompletteras med ett delmål om att bygga 40 000 lägenheter till 2020. Som en del i detta ska de kommunalägda bostadsbolagen fördubbla sitt bostadsbyggande. 

Planen kommer göra det möjligt att bygga bostäder enligt Stockholmshusprojektet. Ett Stockholmshus ska vara ett bra exempel på hur en hustyp kan byggas med hög kvalitet avseende god arkitektur och bra material och de måste kunna förhålla sig till olika typer av befintlig bebyggelse.

Tidplan

  • Start-PM: 8 december 2016
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: December 2017/våren 2017
  • Samråd: 28 november 2017 till 30 januari 2018. Samrådsmöte sker den 5 december.

 Byggherre

Stockholmshem AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Tecknad bild av Stockholmshusen och studentbostäder, vy från gång- och cykelvägen. Illustration: Larsson Arkitektur AB.
Stockholmshusen och studentbostäder, vy från gång- och cykelvägen. Illustration: Larsson Arkitektur AB.
tecknd bild av Vy från väster/Västertorpsvägen
Vy från väster/Västertorpsvägen. Illustration: Larsson Arkitektur AB.
Vy från öster/Västertorpsvägen
Vy från öster/Västertorpsvägen. Illustration Larsson Arkitektur AB.
Stockholmshusen och nybygganden på Fostacken 1, vy från gården på Fotsacken 1
Stockholmshusen och nybygganden på Fostacken 1, vy från gården på Fotsacken 1. Illustration: Larsson Arkitektur AB.
tecknad bild av husets fasad mot norr
fasaden mot norr. Illustration: Larsson Arkitektur AB.

Kontakt

Tara Nezhadi

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad