Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Husby, Telemark 1

Planerat

På drygt 10 platser i Husby – främst vid parkeringsdäck – planeras det för ny bebyggelse. Sammanlagt planeras för 600 nya bostäder samt skola och idrottsplats. Satsningar kommer även att göras på torg och andra offentliga rum.

Här planeras för ca 150-170 lägenheter.

Planen innebär att två parkeringsdäck rivs och ersätts av två kvarter med bostäder i flerbostadshus om fem till sex våningar.

Bebyggelsen består idag av två parkeringsdäck i två våningar samt ett före detta fritidshem och en tvättstuga, båda byggnaderna i ett plan.

Parkeringen löses i tre plan under de nya bostadshusens gårdar. En mekaniserad lösning som packar bilar på höjden föreslås för att få tillräckligt med platser.

Planarbetet startar vår 2017. Samråd om detaljplaneförslaget planeras till höst 2017 som tidigast.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten.

Kontakt

Ays Alayat

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Joakim Norell

Projektledare, exploateringskontoret

Sophia Åqvist

Projektkommunikatör, exploateringskontoret