Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Husby, Oslo 1

Planerat

På drygt 10 platser i Husby – främst vid parkeringsdäck – planeras det för ny bebyggelse. Sammanlagt planeras för 600 nya bostäder samt skola och idrottsplats. Satsningar kommer även att göras på torg och andra offentliga rum.

Här planeras för ca 120 lägenheter.

Planen innebär att bygga om sex parkeringsdäck till bostäder. Parkeringsdäcken förnyas genom att gavlarna mot gatan ersätts med bostadshus. De tre aktuella gatorna förses även med trottoarer och entreér mot gatan.

En del av parkeringsdäckens övre plan bildar gårdar till de nya husen. Nya entrer och trottoarer bidrar till att skapa tryggare och levande gångstråk.

Planarbetet startar i maj 2017. Samråd om detaljplaneförslaget planeras till höst 2017 som tidigast.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.
Till Bygg- och plantjänsten.

Kontakt

Peter Lundevall

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Joakim Norell

Projektledare, exploateringskontoret

Sophia Åqvist

Projektkommunikatör, exploateringskontoret