Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Husby, Halden 3

Planerat

På drygt 10 platser i Husby – främst vid parkeringsdäck – planeras det för ny bebyggelse. Sammanlagt planeras för 600 nya bostäder samt skola och idrottsplats. Satsningar kommer även att göras på torg och andra offentliga rum.

Här planeras för ca 90 lägenheter. Halden 3 ligger vid sidan av Nordkapsgatan i Husby och består till största del av fastigheten Halden samt en mindre del av fastigheten Akalla 4:1.

Förslaget innebär att parkeringsdäcket rivs och ersätts av ett kvarter med nya bostäder i fem till sju våningar. Parkeringen löses i två plan under de nya bostadshusens gård. En mekaniserad lösning som packar bilar på höjden föreslås för att få tillräckligt med platser.

Planarbetet startar under våren 2017. Samråd om detaljplaneförslaget planeras till höst 2017 som tidigast.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten.

Kontakt

Ays Alayat

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Joakim Norell

Projektledare, exploateringskontoret

Sophia Åqvist

Projektkommunikatör, exploateringskontoret