Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Husby, Dalhagens bollplan, idrottshall och skola

På drygt 10 platser i Husby – främst vid parkeringsdäck – planeras det för ny bebyggelse. Sammanlagt planeras för 600 nya bostäder samt skola och idrottsplats. Satsningar kommer även att göras på torg och andra offentliga rum.

Planen bidrar till att fler barn och unga kan ägna sig åt idrott samtidigt som ett ökat behov av skolplatser tillgodoses.

Detaljplanen möjliggör för en ny idrottshall och skola på platsen för Dalhagens bollplan samt att stärka de lokala samband mellan stadsdelarna Husby, Kista och Akalla.

Dalhagens bollplan har förutsättningar att bli en målpunkt för boende i närområdet. Förutom ny skola och idrottshall kommer planen möjliggöra satsningar på att utveckla närliggande gångvägar och naturområden samt ytor för spontana och planerade aktiviteter.

Planen innebär även samordningsvinster för skol- och idrottsverksamheten.

Planarbetet startar under våren 2017. Samråd om detaljplaneförslaget planeras till höst 2017 som tidigast.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten.

Kontakt

Alexander Hansson-Göl

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Joakim Norell

Projektledare, exploateringskontoret

Sophia Åqvist

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad