Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Husby, Ålesund 1

På drygt 10 platser i Husby – främst vid parkeringsdäck – planeras det för ny bebyggelse. Sammanlagt planeras för 600 nya bostäder samt skola och idrottsplats. Satsningar kommer även att göras på torg och andra offentliga rum.

Projektfakta

Vad?

Här planeras för ca 240 lägenheter.

Planen syftar till att utveckla fastigheterna vid respektive tunnelbaneuppgångar i Husby centrum med bostäder och kompletterade handelsytor samt att utveckla de offentliga rummen.

Vid den norra uppgången (fastigheten Ålesund) föreslås ett högre flerbostadshus, ca 19 våningar med ca 70 lägenheter, samt en mindre utvidgning av befintlig livsmedelsbutik mot Trondheimsgatan.

I och med det föreslagna bostadshuset krävs ny uppfartsramp till centrumparkeringen och en förnyelse av parkeringsdäcket.

Vid den södra uppgången (fastigheterna Oslo 9, Bergen 1 och 2) föreslås i markanvisningsansökan att ersätta ett befintligt parkeringsgarage med flerbostadshus i ett halvkvarter med byggnadskroppar mellan ca 5-16 våningar med ca 176 lägenheter.

Längs med Edvard Griegsgången planeras att befintliga lokal- och verksamhetsbyggnader ersätts med bostadshus med lokaler i bottenvåningen.

Påbörjade detaljplaner

Planarbetet startade våren 2017. Samråd planeras till kvartal 3 2018. Granskning kvartal 2

2019              Därefter beräknas stadsbyggnadsnämnden kunna godkänna planen i kvartal 3 2019.                

 

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Sofia Eriksson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Joakim Norell

Projektledare, exploateringskontoret

Sophia Åqvist

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad