Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Husby, Ålesund 1

Planerat

På drygt 10 platser i Husby – främst vid parkeringsdäck – planeras det för ny bebyggelse. Sammanlagt planeras för 600 nya bostäder samt skola och idrottsplats. Satsningar kommer även att göras på torg och andra offentliga rum.

Här planeras för ca 240 lägenheter.

Planen syftar till att utveckla fastigheterna vid respektive tunnelbaneuppgångar i Husby centrum med bostäder och kompletterade handelsytor samt att utveckla de offentliga rummen.

Vid den norra uppgången (fastigheten Ålesund) föreslås ett högre flerbostadshus, ca 19 våningar med ca 70 lägenheter, samt en mindre utvidgning av befintlig livsmedelsbutik mot Trondheimsgatan.

I och med det föreslagna bostadshuset krävs ny uppfartsramp till centrumparkeringen och en förnyelse av parkeringsdäcket.

Vid den södra uppgången (fastigheterna Oslo 9, Bergen 1 och 2) föreslås i markanvisningsansökan att ersätta ett befintligt parkeringsgarage med flerbostadshus i ett halvkvarter med byggnadskroppar mellan ca 5-16 våningar med ca 176 lägenheter.

Längs med Edvard Greigsgången planeras att befintliga lokal- och verksamhetsbyggnader ersätts med bostadshus med lokaler i bottenvåningen.

Planarbetet startar vår 2017. Samråd om detaljplaneförslaget planeras till höst 2017 som tidigast.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Sofia Eriksson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Joakim Norell

Projektledare, exploateringskontoret

Sophia Åqvist

Projektkommunikatör, exploateringskontoret