Illustration ur planförslaget

Hjorthagens idrottshall

Hjorthagen
Planerat

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av en fullstor idrottshall intill Hjorthagens idrottsplats och den planerade skolan inom Gasverksområdet.

Idrottshallen har varit en planeringsförutsättning i Norra Djurgårdsstaden sedan idrottsnämndens beslut i september 2002 om behovet av att två fullstora idrottshallar behövs inom Norra Djurgårdsstaden. Det har pågått ett detaljplanearbete för ett område som omfattar Gasverket västra samt Hjorthagens idrottsplats sedan år 2011. Planen syftade till att bevara samt utveckla del av debefintliga kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna och yttre miljöerna inom Gasverket samt medge nya byggnader såsom skola, förskola och idrottshall. Planförslaget skickades ut för granskningunder perioden 2015-03-18–2015-04-15. Efter granskningen och inför antagande utgick idrottshallen ur planområdet till följd av fastighetskontorets yttrande avseende risker kopplade till hallensgrundläggningsnivå. Idrottshallen överfördes till en egen detaljplan (denna detaljplan).

Projektfakta

Vad?

Fullstor idrottshall intill Hjorthagens idrottsplats och den planerade skolan inom Gasverksområdet.

Varför?

Idrottshallen har varit en planeringsförutsättning i Norra Djurgårdsstaden sedan idrottsnämndens beslut i september 2002 om behovet av att två fullstora idrottshallar behövs inom Norra Djurgårdsstaden.

När?

Planen antogs av stadsbyggnadsnämnde i juni 2016.

Vem?

Stockholms stad, fastighetskontoret

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Nikara Movafaghi

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Områden

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktplanen/Promenadstaden