Henriksbergshamnen

Hägersten
Planerat

I Henriksbergshamnen vid Eolshälls gård planeras cirka 200 bostäder på tidigare industrimark. Husen varierar mellan två och åtta våningar höga. Planen ska också säkra allmänhetens tillgång till strandområdet.

Projektfakta

I Henriksbergshamnen vid Eolshälls gård planeras ca 200 bostäder på en tidigare industrimark. Husens höjd varierar mellan två och åtta våningar. Planen ska också säkra allmänhetens tillgång till strandområdet genom att skapa ett allmänt parkstråk som kopplar promenadstråket som löper utmed Mälaren mellan Vinterviken och Klubbensborg.

Tidplan

  • Samråd genomfördes 2015-02-03-2015-03-17 med samrådsmöte 26 februari.
  • Detaljplanearbetet har varit vilande ett antal år men återupptogs under andra kvartalet 2017.
  • Granskning är planerad kvartal 1, 2018.
  • Planerat antagande kvartal 3, 2018.

Kontakt

Paulina Lindroos

Projektledare, exploateringskontoret

Jenny Brolin

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktplanen/Promenadstaden