Vy över byggnaderna. Visionsbild (White).

Hekla 1

Planerat

Ett befintligt kontorshus byggs om och ut till nya kontor, hotell och konferensanläggning med publika verksamheter i entréplan. Planområdet ligger i korsningen Isafjordsgatan och Kistagången i Kista.

Projektfakta

Vad?

Plan för att utveckla och bygga ut kontors- och industrifastigheten Hekla 1 i Kista till kontor, hotell och konferenslokaler med publika verksamheter i entréplan. Delar av den befintliga byggnaden rivs och ersätts med tre nya hus och tillbyggnader i 5-16 våningar. Bebyggelsen får en öppen fasadutformning med publika verksamheter i bottenplan mot offentliga gatu- och parkrummen Grönlandsparken, Grönlandsgången, Kistagången och Isafjordsgatan. 

För att genomföra ombyggnaden krävs att en mindre del gatumark längs Grönlandsgatan inom Akalla 4:1 tas i anspråk. Under planprocessen ska byggnadshöjder, exploateringstal, byggnadernas utformning och gestaltning samt lokaler i bottenvåningar utredas vidare.

Varför?

Vasakronan AB inkom under 2015 med en ansökan om planändring för delar av sin fastighet Hekla 1, då de befintliga byggnaderna längs Kistagången och kring Grönlandsparken inte uppfyller dagens krav på kontorslokaler. Byggnaderna har för låga våningshöjder och stängda bottenvåningar. Vasakronan vill riva en del av beståndet och ge möjlighet till nya kontors- och kommersiella lokaler med hög standard som kan attrahera nya hyresgäster.

Projektet stämmer med Stockholm stads mål om att Kista ska fortsätta utvecklas till en mer levande stadsmiljö och fortsätta vara landets viktigaste arbetsplatsområden. Planområdets läge och omfattning Planområdet omfattar den nordvästra delen av fastigheten Hekla 1 samt en liten del av Akalla 4:1 i Kista. Planområdet är beläget Grönlandsparken med närhet till både Kista Centrum och Helenelunds pendeltågstation.

När? 

Fortsatt arbete och tidplan:

  • Plansamråd 1 kv. 2016
  • Granskning 2 kv. 2016
  • Antagande 3 kv. 2016
  • Laga kraft 4 kv. 2016

Vem? 

Hekla 1 ägs av Vasakronan AB och Akalla 4:1 ägs av Stockholms stad. 

Vy mot Digitalgatan med Hus 2 i fonden. Visionsbild (White arkitekter)
Vy mot Digitalgatan med Hus 2 i fonden. Visionsbild (White)
Hus 1A samt Hus 1B sett från Kistagången i östlig riktning. Visionsbild (White).
Hus 1A samt Hus 1B sett från Kistagången i östlig riktning. Visionsbild (White).
Hus 1A till vänster samt 1B till höger sett från Isafjordsgatan. Visionsbild (White).
Hus 1A till vänster samt 1B till höger sett från Isafjordsgatan. Visionsbild (White).

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Yasaman Ghanavi

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktplanen/Promenadstaden