Skiss utomhustrappan och nya låga byggnaden Hästskon 12.

Hästskon 12

Norrmalm
Planerat

Fastighetsägaren Vasakronan vill bygga om och rusta upp fastigheten Hästskon 12 vid Sergels Torg. Bebyggelsen är i behov av upprustning både tekniskt och funktionellt. Vasakronan vill därför modernisera och bygga nya bostäder och kontor.

Projektfakta

Vad?

Vasakronan vill utveckla bebyggelsen och därmed bidra till att skapa en attraktiv, levande och trygg stadsmiljö. S-huset och M-huset (på varsin sida om Malmskillnadsgatan) byggs om och till med två-tre våningar från befintligt tak.

Den tillbyggnad som gjordes på 1990-talet i hörnet Sveavägen/Hamngatan rivs och ersätts av en mindre publik byggnad och en generös trappa som binder ihop Sveavägen och Malmskillnadsgatan. H-huset mot Hamngatan rivs och ersätts av en helt ny byggnad. Byggherren vill även bygga moderna kontorslokaler, hotell och skapa levande bottenvåningar för handel. I norra delen, mot Mäster Samuelsgatan, planeras bostäder.

Planförslaget innebär att ytorna utökas från idag ca 40 000 kvm till ca 56 500 kvm ovan mark. Större delen avses bli kontor och övriga ytor fördelas på hotell, ca 300-400 rum, bostäder, ca 30 lgh och handel/service, inte minst i byggnadernas bottenvåningar.

Bebyggelsen omfattar idag cirka 74 000 kvadratmeter.

Varför?

Staden pekar ut City som Stockholms viktigaste arbetsplatsområde och ett centralt offentligt rum för regionens invånare och besökare.

Cityområdet är stadens och rikets administrativa, politiska och ekonomiskacentrum, samt mittpunkt för regionens och stadens kollektivtrafikförsörjning.

Utöver infrastruktursatsningar för kollektivtrafiken och förbättrad framkomlighet, är strategin för Cityområdets förnyelse bland annat att utveckla en intensiv stadsmiljö med attraktiva huvudstråk.

Kopplingarna till omgivande områden stärks genom att utveckla huvudstråk, offentliga platser och kontakten med vattnet. Omvandlingen till en modern citybebyggelse och levande stadsmiljö ska hålla en hög klass och beakta kulturhistoriska värden.

Hästskon ligger inom det område som pekats ut som riksintresse för kulturmiljövården - Stockholms innerstad med Djurgården. Detta innebär att i planeringen måste hänsyn tas till stadens kulturhistoriska värden, dess skönhet och karaktär. I riksintresset ingår även enskilda miljöer som på olika sätt vittnar om stadens utveckling som till exempel Hötorgscity, Kungsgatan och Hamngatan.

När?

Startpromemoria andra kvartalet 2014.Plansamråd pågår 9 nov – 18 dec 2015.Detaljplanen väntas vinna laga kraft under kvartal 3/4 2016.

Vem?

Stockholms stad är lagfaren ägare till fastigheten Hästskon 12 som upplåts med tomträtt till Vasakronan AB.

Bildgalleri Hästskon 12

Skiss fågelperspektiv över Sergels torg och Hästskon 12
Hästskon 12
Skiss på utomhustrappa i Hästskon 12
Hästskon 12
Skiss över Sergels torg och Hästskon 12
Hästskon 12

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Stefan Modig

Arkitekt, Stadsbyggnadskontoret