Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Hästen 21

Norrmalm
Pågående

En detaljplan håller på att tas fram för fastigheten Hästen 21 i hörnet av Regeringsgatan och Mäster Samuelsgatan.

Projektfakta

Vad?

Dagens byggnad ritad av arkitekten Bengt Lindroos är grönklassad enligt Stadsmuseetsklassning vilket innebär att den är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Den befintliga byggnaden uppfyller inte de förväntningar som ställs på kontor vad gäller takhöjder och ljusinsläpp och fastighetsägaren vill därför ersätta den med en mer ändamålsenligt byggnad. Konsekvenserna av att ersätta befintlig byggnad med ett nytt kontorshus kommer i samrådet att beskrivas i en miljökonsekvensbeskrivning.

Varför?

Planens syfte är att medge ytterligare kontors- och handelsytor samt bostäder. Vidare ska detaljplanen bidra till att stärka City som en levande, attraktiv och trygg stadskärna samtidigt som kulturmiljövärden beaktas.

Vem?

Stadsbyggnadskontoret fick i mars 2016 i uppdrag av stadsbyggnadsnämnden att påbörja planarbetet. Samråd beräknas hållas under sommaren 2017.

Kontakt

David Essinger

Arkitekt, Stadsbyggnadskontoret

Planhandläggare