Illustrationsbild för bebyggelsen längs Garagevägen sett från s öder från korsningen Garagevägen/Paternostervägen .
Visionsbild över Garagevägen. ÅWL Arkitekter

Garagevägen

Hamarbyhöjden
Planerat

Planförslaget innehåller ca 125 lägenheter, 80 lägenheter längs Garagevägen och 45 lägenheter längs Lidköpingsvägen, båda i stadsdelen Hammarbyhöjden. Planförslaget innebär att ett till två lamellhus placeras längs Garagevägen och tre punkthus placeras längs Lidköpingsvägen.

Projektfakta

Vad?

I den här detaljplanen föreslår staden cirka 135 lägenheter i flerbostadshus. Av de planerade nya lägenheterna föreslås 80 lägenheter byggas enligt Stockholmshusprojektet. Hyresrättshusen byggs enligt principerna för Stockholmshusen, läs mer om Stockholmshusen här. Detaljplanen föreslår också att en gångväg längs Garagevägen breddas och gatan omgestaltas, för att förbättra tryggheten i området.

Den planerade bebyggelsen ska bygga vidare på strukturen Hammarbyhöjden med lamell- och punkthus med natur nära inpå bebyggelsen. Bebyggelsen ska förhålla sig i gestaltning och höjd till befintlig bebyggelse längs Garagevägen och Lidköpingsvägen.

Bostäderna ska utgöra ett kvalitativt tillskott boendemiljömässigt liksom arkitektoniskt. Detaljplanen reglerar karaktärsdrag i fasad enligt gestaltningsprinciper för Stockholmshusen för att säkerställa de kvalitéer som Stockholmshusprojektet ska innehålla. Detaljplanen reglerar även karaktärsdrag för den andra bebyggelsen för att även där reglera karaktärsdrag i fasad och säkerhetsställa kvalitéer.

Bebyggelsens placering i naturmarken ska ske varsamt och anslutningen mellan kvartersmark och allmän platsmark ska göras omsorgsfullt där storskalig utjämning och stödmurar undviks.

Förslaget innebär uppförandet av två lamellhus i fem våningar längs Garagevägen och tre punkthus i sex våningar längs Lidköpingsvägen. Lamell-husens fasadmaterial är ljus puts och punkthusens fasadmaterial är ljus tegel.

Preliminär tidplan för detaljplanen

Samråd pågick mellan 17 maj till 14 juni 2017. Efter samrådet sammanställs de skriftliga synpunkterna i en samrådsredogörelse. Granskning av detaljplanen beräknas ske under tredje kvartalet 2017. Detaljplanen beräknas tas upp för beslut i stadsbyggnadsnämnden vid årsskiftet 2017/2018.

Vem?

Exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret i samarbete med byggbolagen Svenska bostäder och Erik Wallin.

Bildgalleri

Flygbild med området markerat.
Ortofoto ovanifrån med områdena som planeras bebyggas i vit streckad linje.
Illustrationsbild för bebyggelsen längs Lidköpingsvägen sett från sydöst från korsningen Skarabacken/Lidköpingsvägen. Arklab
Illustrationsbild för bebyggelsen längs Lidköpingsvägen sett från sydöst från korsningen Skarabacken/Lidköpingsvägen. Arklab

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Du kan även hitta information på Svenska Bostäder

www.svenskabostader.se

Samråd för nya bostäder vid Dalens centrum, Dalen 21

Förslag till detaljplan

I förslaget byggs två kvarter längs Garagevägen och Lidköpingsvägen med cirka 135 lägenheter varav 80 lägenheter enligt Stockholmshusprojektet. Gångvägen längs Garagevägen breddas och gatan omgestaltas.

Planområde

Planområdet är beläget i Hammarbyhöjden längs med Garagevägen. Området utgörs av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1.

Titta på förslaget

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 17 maj – 14 juni 2017 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Kontakt

Sandra Öhrström

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Miroslav Vujicic

Projektledare, Exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Projekt i Skarpnäck stadsdelsområde