Utsmyckning i tunnel
Projekt Pågående

Gubbängsmotets gång- och cykelväg byggs om

Farsta

Sträckan mellan Söndagsvägen i Farsta ner till Farstaängen är en del av det så kallade Farstastråket, och ett prioriterat cykelstråk för arbetspendling i Stockholms län. I enlighet med Stockholms stads cykelplan planerar vi att förbättra standarden och därigenom framkomligheten samt öka säkerheten längs denna del av Farstastråket.

Projektfakta

Stråket blir bredare, rakare och får bättre lutning

Farstastråket – det vill säga det regionala cykelstråk som går från City via Farsta till Huddinge, Tyresö och Haninge – kommer att breddas mellan Gubbängsfältet och Farstaängen, en sträcka på cirka en kilometer. Stråket kommer också att rätas ut, separeras mellan gående och cyklister och där cykelstråket passerar gång- och cykeltunneln under Örbyleden planerar vi att bland annat förbättra standarden på lutningar och förbättra belysningen.

Standarden behöver höjas för att stråket ska bli säkrare

Gubbängsmotet är en knutpunkt för cykling och bland annat passerar två pendlingsstråk och flera huvudstråk ansluter till motet. Gång- och cykelvägen längs Farstastråket är smal och har låg standard avseende dels lutningar och bredder och det finns ingen linjemarkering som tydligt separerar gång- och cykeltrafiken. Cykelvägens beläggning är också i dåligt skick, skyltningen bristfällig och korsningarna är inte tillräckligt trafiksäkra.

Preliminär byggstart 2018

Preliminär byggstart inledningen av 2018.

Staden utför projektet

Stockholms stad planerar projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad