Illustration över kvarter. Framträdande är två flervåningshus.
Flygperspektiv mot nordväst.

Sicklingen 2, Gubbängen 1:1

Planerat

I detaljplanen föreslås 84 studentbostäder nära Gubbängens tunnelbanestation.

Projektfakta

Vad?

Projektet bidrar med ett tillskott av 84 stycken mycket efterfrågade studentlägenheter i ett bra kommunikationsläge, nära tunnelbanan.

Byggnaden som planeras längs med Knektvägen planeras bli fem till sju våningar och får en karaktäristisk fasad som ger ett modernt inslag i Gubbängen. Byggnaden som planeras längs med tunnelbanespåret är fem till sju våningar och bidrar till att sänka bullernivån i parken. Tillsammans ramar de båda byggnaderna in parken.

Byggnaderna planeras ha bottenplan med öppen karaktär och användas för studentbostädernas gemensamhetslokaler, vilket bidrar till att stadens vision "Promenadstadens" intentioner - om ett rikt stadsliv och publika bottenvåningar - bidrar till en ökad trygghet i området.

Staden kommer i och med att studentbostäderna byggs även genomföra förbättringar i parken, planering för det sker i exploateringskontorets regi.

Vem?

Byggherre för uppförande av husen är Åke Sundvall Projekt AB och Utopia Arkitekter har ritat dem. Stockholms stad genomför förbättringarna i parken.

När?

Samråd pågick 16 dec 2014 – 3 feb 2015.
Granskning pågick 23 mars – 20 april 2016.
Antagande planeras 2016. 
Genomförandetiden slutar 5 år efter det att planen vunnit laga kraft.

Kontakt

Mattias Olsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden