Gubbängen 1:1

Gubbängen
Genomfört

Planen möjliggör att ett hus innehållande 27 lägenheter och garage byggs vid Cirkelvägens norra gräns, i ett område som i dag delvis nyttjas som parkering.

Projektfakta

Vad?

Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggandet av ett flerbostadshus i fyravåningar, som placeras på mark som idag är parkeringsplatser samt natur, i slutet av Cirkelvägen.

När?

  • Samråd fjärde kvartalet 2012
  • Granskning tredje kvartalet 2013
  • Antagande fjärde kvartalet 2013
  • Laga kraft 6 mars 2015

Genomförandetiden är fem år från det att detaljplanen vinner laga kraft.

Vem?

Veidekke AB

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Emma Castberg

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling