Bild: Lindberg Stenberg

Gubbängen 1:1 utmed Herrhagsvägen och Lingvägen

Gubbängen
Pågående

Planen möjliggör 300 student- eller ungdomsbostäder i nya bostadshus på naturmark på båda sidor om spårområdet norr om Gubbängens t-banestation.

Projektfakta

Vad?

På västra sidan av spåren längs Herrhagsvägen byggs ett lamellhusmed knappt 100 lägenheter och på östra sidan mellan Herrhagsvägenoch Lingvägen byggs ett punkthus och ett lamellhus med drygt200 lägenheter. Samtliga är studentlägenheter.

Varför?

Detaljplanen syftar till att möjliggöra 300 student- eller ungdomsbostäderpå tidigare obebyggd naturmark. Marken som avses bebyggasär enligt nuvarande detaljplan park- och naturmark.

När?

Planen antogs november 2015, men är överklagad till Mark- och miljödomstolen. Genomförandetiden slutar 5 år efter det att planen vunnit laga kraft.

Vem?

Järntorget Bostads AB

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Anna Åsell

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling