Situationsplan över föreslagen placering av servicebyggnad, idrottsplaner och andra aktivitetsytor. Illustrationen visar även förslag på kompletterande trädplanteringar samt en motionsslinga (röd). Bild: Andersson Jönsson Landskapsarkitekter

Gubbängsfältet, Gubbängen 1:1

Gubbängen
Planerat

Gubbängens sportfält får rugbyplaner med läktare, klubblokaler och parkering. Sportfältet får också nya fotbollsplaner. Stora delar av området ska vara tillgängligt för rekreation och spontanidrott.

Projektfakta

Vad?

Gubbängesfältet får rugbyplaner, fotbollsplaner och tillhörande servicebyggnader med omklädningsrum, klubblokaler, kafé samt parkering. Tre nya idrottsplaner anläggs på fältet

Den nya byggnaden ska relatera till Söderledskyrkans kulturhistoriska värden. Servicebyggnaden placeras lämpligen så att den kan adressera både idrottsfältet och Gubbängens Centrum. Byggnadens kroppar placeras i en komposition som ger en tydlig utsida och en insida mot ett lugnare skyddat rum.

Idrottsområdet får tre fullstora idrottsplaner för fotboll och rugby samt servicebyggnader. Idrottsområdet får sin huvudentré vid Lingvägen, nära kollektivtrafik samt bil- och cykelparkering. Fotbolls- och rugbyplanerna placeras i den södra delen av fältet vilket gör att fältets norra del behålls som ett öppet landskapsrum.

Fotbollens nya konstgräsplan, med belysningsmaster och nät på kortsidorna samt utmed den östra långsidan, anläggs längst västerut, närmast servicebyggnaden. Konstgräsplanen omges av en smal hårdgjord yta och sittplatser som kan fungera både som läktarplatser och som plats för möten då träning eller tävling inte pågår. Den hårdgjorda ytan fortsätter i en gångväg som länkar ihop konstgräsplanen och servicebyggnaden. Två naturgräsplaner för rugby placeras österut och förses med höga nät närmast Örbyleden och där gångvägar passerar mycket nära.

De gång- cykelvägar som finns på fältet anpassas utifrån idrottsplanernas placering. Den nya entrén vid Lingvägen nås av befintliga gång- och cykelvägar från alla väderstreck.

Varför?

Nya bostäder planeras på Årstafältet och den befintliga rugbyverksamheten på Årstafältet flyttas till Gubbängsfältet.

När?

Start-PM första kvartalet 2013

Samråd 24 februari-6 april 2016

Granskning 31 augusti-28 september 2016

Antagande tredje kvartalet 2016

Vem?

Stockholms stad

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Bildgalleri

Situationsplan över servicebyggnaden, infart, angöring och parkering till idrottsområdet. Bild: Andersson Jönsson Landskapsarkitekter
Flygbild över Gubbängsfältet med den ungefärliga planavgränsningen för två delområden markerad med röd streckad linje.
Vy norrut över det öppna gräsfältet med bebyggelsen och kraftledningen som avgränsar fältet mot norr.
Planområdet markerat med gult

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktplanen/Promenadstaden

Kontakt

Maria Borup

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret