Situationsplan över föreslagen placering av servicebyggnad, idrottsplaner och andra aktivitetsytor. Bild: Andersson Jönsson Landskapsarkitekter
Situationsplan över föreslagen placering av servicebyggnad, idrottsplaner och andra aktivitetsytor. Bild: Andersson Jönsson Landskapsarkitekter
Projekt Planerat

Utveckling av Gubbängsfältet till ett sportfält

Gubbängen

Gubbängens sportfält får rugbyplaner med läktare, klubblokaler och parkering. Sportfältet får också nya fotbollsplaner. Stora delar av området ska vara tillgängligt för rekreation och spontanidrott.

Projektfakta

Vad?

Detaljplanen, Gubbängen 1:1, möjliggör utveckling av Gubbängsfältet till ett sportfält. Gubbängesfältet får rugbyplaner, fotbollsplaner och tillhörande servicebyggnader med omklädningsrum, klubblokaler, kafé samt parkering. Tre nya idrottsplaner anläggs på fältet.

Idrottsområdet får tre fullstora idrottsplaner för fotboll och rugby samt servicebyggnader. Idrottsområdet får sin huvudentré vid Lingvägen, nära kollektivtrafik samt bil- och cykelparkering. Fotbolls- och rugbyplanerna placeras i den södra delen av fältet vilket gör att fältets norra del behålls som ett öppet landskapsrum.

Konstgräsplan för rugby och fotboll anläggs längst österut, närmast servicebyggnaden. Konstgräsplanen förses med belysningsmaster och sex meter höganät på kortsidorna samt utmed den södra långsidan. Väster omkonstgräsplanen placeras två naturgräsplaner i första handavsedda för rugby. Den mittersta rugbyplanen förses med höganät där gångvägar passerar mycket nära.

De gång- cykelvägar som finns på fältet anpassas utifrån idrottsplanernas placering. Den nya entrén vid Lingvägen nås av befintliga gång- och cykelvägar från alla väderstreck.

Varför?

Nya bostäder planeras på Årstafältet och den befintliga rugbyverksamheten på Årstafältet flyttas till Gubbängsfältet.

När?

  • Start-PM första kvartalet 2013
  • Samråd 24 februari-6 april 2016
  • Granskning 17 maj-14 juni 2017
  • Antagande kvartal 4, 2017

Vem?

Stockholms stad

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Bildgalleri

 Illustration som visar pendlingscykelstråket utmed Örbyleden samt del av servicebyggnaden och konstgräsplanen för Ruby och fotboll.
Illustration som visar pendlingscykelstråket utmed Örbyleden samt del av servicebyggnaden och konstgräsplanen för Ruby och fotboll.
Vy från sydöst, där servicebyggnaden ses från Örbyleden, ungefär vid den punkt vid infarten till parkeringsytorna.
Vy från sydöst, där servicebyggnaden ses från Örbyleden, ungefär vid den punkt vid infarten till parkeringsytorna.
Flygbild över Gubbängsfältet med den ungefärliga planavgränsningen för två delområden markerad med röd streckad linje.
Vy norrut över det öppna gräsfältet med bebyggelsen och kraftledningen som avgränsar fältet mot norr.
Situationsplan över föreslagen placering av servicebyggnad, idrottsplaner och andra aktivitetsytor. Bild: Andersson Jönsson Landskapsarkitekter
Situationsplan över föreslagen placering av servicebyggnad, idrottsplaner och andra aktivitetsytor. Bild: Andersson Jönsson Landskapsarkitekter
Planområdet markerat med gult

Kontakt

Maria Borup

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad