Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Ge byggrätt och säkerställa områdets användning vid Äppelviksvägen

Äppelviken
Planerat

Planförslaget Äppelviken 1:7 bekräftar befintliga byggnader: Stora Sjövillan, Lilla Sjövillan med badhytt, Mangelbodsvillan, Alphyddan och förrådsbyggnaden.

Projektfakta

Vad?

Området kring byggnaderna ändras till kvartersmark. Fem nya fastigheter bildas för respektive byggnad; Stora Sjövillan, Lilla Sjövillan, Mangelbodsvillan, Alphyddan och förrådsbyggnaden. Allmänheten ska ha tillgång till områdets speciella kulturhistoria. Båtkaj och strandpromenad längs viken som leder till den äldre ångbåtsbryggan. Inga nybyggnader får uppföras.

Byggnader, murar, terrasseringar, kajen och ångbåtsbryggan, häckar med grindar av trä och ekar ska bevaras. Stora Sjövillan får användas till bostäder med handel i bottenvåning, icke störande verksamheter, och vinden får inredas.

Lilla Sjövillan, Mangelbodsvillan och Alphyddan får användas som friliggande bostäder, en- två familjshus. Den befintliga förrådsbyggnaden föreslås ändras till att bli gemensamt förråd och garage för de nybildade fastigheterna. 

Parkvägen föreslås ändras till gatumark, allmänplats.

När?

  • Start-PM hölls i mars 2014
  • Samråd 29 september–10 november 2014
  • Granskning november 2016
  • Antagande  2017

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Suzanna Tsygankova

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling