Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Pågående

Gång- och cykelbanor förbättras mellan Gustav Adolfs torg och Nybroplan

Norrmalm

Sträckan mellan Nybroplan och Gustav Adolfs torg samt Kungsträdgårdsgatan söder om Arsenalsgatan, är ett utpekat pendlingsstråk i Stockholm och en del av ett regionalt stråk för cykling i Stockholms län. Framkomligheten och trafiksäkerheten är inte tillräckligt hög och därför vill Stockholms stad göra det enklare och säkrare att cykla längs sträckan.

Projektfakta

Fler, tydligare och bredare gång- och cykelbanor

I enlighet med stadens cykelplan planerar Stockholms stad att genomföra ett antal åtgärder för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten.

  • Cykelbanan över Raoul Wallenbergs torg blir bredare och tydligare.
  • Gång- och cykelbanor på Arsenalsgatan blir bredare och separeras tydligare. 
  • Längs Kungsträdgårdsgatan mellan Strömbron och Arsenalsgatan byggs enkelriktade cykelbanor.
  • Gångbanan genom Kungsträdgården blir bredare och cykelbanan behåller nuvarande bredd.
  • På Jakobs torg blir gång- och cykelbanorna bredare och det blir mer plats för uteserveringar. Utformningen och gestaltningen tar hänsyn till de höga kulturhistoriska värdena i stadsrummen.

Ska minska konflikterna mellan dem som går och cyklar

Sträckan mellan Nybroplan och Gustav Adolfs torg är en central och viktig knutpunkt för cykling i staden och det är många som går längs sträckan. Cykelbanorna har inte tillräckligt hög standard och gränsdragningen mellan gående och cyklister är otydlig, vilket gör att det ofta uppstår konflikter.

Planerad byggstart under 2017

Byggstart hösten 2017. Klart preliminärt under 2018.

Genomförs av staden

Stockholms stad planerar och genomför projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden

Uppdaterad