Flygfoto över området där IBMs lokaler finns. Området inringat i rött.
Projekt Planerat

Gamla IBM blir nya kvarter med cirka 2000 bostäder

Kista

IBMs tidigare kontorsanläggning, Odde 1 med flera, vid Hanstavägen i nordvästra Kista görs om till ett nytt kvarter med bostäder, förskolor, kultur- och verksamhetslokaler, torg, stråk och parker.

Projektfakta

IBM:s kontorsverksamhet flyttar till modernare lokaler och frigör fastigheten Odde 1 för etablering av bostäder, förskolor, kultur- och verksamhetslokaler, torg, stråk och parker.

I planarbetet prövas möjligheten att uppföra cirka 2000 bostäder, varav 1100 bostadsrätter, 550 hyresrätter, 350 studentlägenheter och ett gruppboende samt förskolor.

Området ges goda offentliga miljöer med verksamheter i bottenvåningarna som möjliggör en levande och trygg miljö. Stor vikt läggs vid att koppla ihop området med omgivande områden trots de topografiska skillnader och trafikbarriärer som omger det.

De stora kulturhistoriska värdena förknippade med IBM:s anläggning ska tillvaratas samt de höga naturvärdena och den dramatiska topografin i området. Planläggningen syftar även till att utveckla del av en stadsdelspark som knyter ihop området med det planerade området Kista Äng.

Norra Kista utvecklas

Syftet med detaljplanen är att i enlighet med översiktsplanen och visionen för Kista möjliggöra en utveckling av de norra delarna av Kista till en funktionsblandad stadsdel med bostäder, verksamheter, service, handel, kultur och rekreation. 

Detaljplanen kommer att utgöra ett viktigt bidrag för att uppfylla Stockholms bostadsmål och för att åstadkomma goda boendemiljöer. Detaljplanen syftar också till att möjliggöra en ökad social hållbarhet och integration genom att förtydliga och stärka kopplingarna till omgivande områden och stadsdelar med kvalitativa offentliga miljöer och funktioner.

Planering

Vid exploateringsnämndens möte den 21 maj 2015 antogs ett inriktningsbeslut om markanvisning till IBM Svenska AB för bostäder inom fastigheten Odde 1 samt del av Akalla 4:1. 

Stadsbyggnadsnämnden tog beslut den 14 januari 2016 om att påbörja planarbete. Samråd om planförslaget planeras äga rum under perioden 6 februari - 20 mars 2018. Mer informationer kommer att publiceras med samband med samrådets start.

Vilka planerar?

Stockholms stad tillsammans med IBM Svenska AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Matilda Toft

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Karolina Embring

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Jonas Norberg

Projektledare, exploateringskontoret

Uppdaterad