Projekt Genomfört

Fredsborgsparken

Årstadal

Stadens upprustning av Fredsborgsparken, eller Kaninparken som den också kallas, är nu klar och parken är öppen igen.

Projektfakta

Varför har parken rustats upp?

Årstadal har vuxit fram i snabb takt de senaste åren och antalet boende kommer mer än fördubblas inom ett par år. När området är färdigbyggt kommer det att bo ca 14 000 invånare här. För att kunna erbjuda en god tillgång till parker för Årstadalsborna genomförs nu en rejäl satsning på parker, torg och naturmark. En del av satsningen är att utveckla befintliga parker, som Fredsborgsparken, för att bättre möta den växande befolkningens behov. Läs mer under rubriken Årstadal – program för parker, torg och naturmark.

Upprustningen pågick under perioden augusti 2016 - i maj 2017.

Utformad i dialog med Årstadalsborna

Nya Fredsborgsparken har utformats i dialog med föräldrar, barn, förskolepersonal och boende i området. I december 2014 gjordes en kartläggning av vad olika grupper tycker är bra respektive mindre bra med den befintliga parken och vilka önskemål som finns. Kartläggningen gjordes genom intervjuer på förskolorna, intervjuer på plats i Fredsborgsparken och Blomsterdalen och via en enkät här på webbplatsen.

Kontakt

Helena Lombrink

Kommunikatör, exploateringskontoret

Lars Fyrvald

Projektledare, exploateringskontoret

Parkprogram för Årstabergsparken

Denna park är en del av parkprogrammet för Årstabergsparken som visar hur parksituationen i den nya täta stadsdelen Årstadal planeras när nu stadsdelens sista utbyggnader ska genomföras. Programmet innehåller idéer för utveckling av existerande parker, naturmarken, nya parker och torg och samband mellan dessa.

Årstadal har vuxit fram i snabb takt de senaste åren och antalet boende kommer mer än fördubblas inom ett par år. Färdigbyggt kommer det att bo ca 14 000 invånare här och ca 1 800 barn kommer att gå i förskolan och ännu fler barn kommer att gå i grundskolan. Förskolorna och skolorna nyttjar parkerna för sin dagliga uteverksamhet, då de egna gårdarna är små.

Redan för dagens behov är de nuvarande parkerna få och små, med ett hårt slitage som resultat. För att kunna erbjuda en god parktillgång för Årstadalsborna och en acceptabel utevistelse för skol- och förskolebarn genomförs nu en rejäl satsning på parker, torg och naturmark.

Läs mer om parkprogrammet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad