Fotbollsplan i Fredhällsparken

Fredhäll
Planerat

Det finns ett stort behov av nya idrottplatser i staden idag och behovet ökar i samband med att vi blir fler stockholmare. När Stadshagen på Kungsholmen utvecklas med nya bostäder finns ett behov av att ersätta en 11-spelsplan. Förslaget är att en 11-spelsplan avsedd för fotboll och annan idrott uppförs i Fredhällsparken (Fredhäll 1:4) på Kungsholmen.

Projektfakta

Vad?

Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheten att skapa idrottsfunktioner i Fredhällsparken i form av utomhusfotboll med tillhörande serviceytor, omklädningsrum, förråd med mera.

Planområdet är en del av Fredhällsparken, som ingår i en del av ett större sammanhängande parkstråk med Rålambshovsparken i öster och Fredhällsparken i väster. Drottningholmsvägen avgränsar planområdet i norr och av Essingeleden i öst.

Varför?

Det är angeläget att behovet av idrottsanläggningar i alla stadsdelar och att det även fortsättningsvis ska finnas goda möjligheter att utöva idrott och träna fotboll på västra Kungsholmen.

När?

Planarbetet startade i juni 2016 och beräknas pågå i två år.

Vid stadsbyggnadsnämnden sammanträde 16 juni 2016 togs beslut om att påbörja planarbete för Fredhäll 1:4.

Samråd om planförslaget beräknas äga rum under andra kvartalet 2017.

Kommunfullmäktige tog 15 december 2014 ett inriktningsbeslut som innebar att Fastighetsnämnden skulle medges rätt att påbörja planering av en ny 11-spelsplan inom Fredhäll 1:1, som en konsekvens av att en 11-spelsplan flyttas från Stadshagen för att ge plats åt bostäder (dnr: 2013-08100).

Vem?

Stockholms stad (stadsbyggnadskontoret, idrottsförvaltningen, fastighetskontoret, exploateringskontoret).

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Thomas Jansson

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Monica Almquist

Projektledare, exploateringskontoret

Hans Eriksson

Idrottsplanerare, Idrottsförvaltningen

Royne Julin

Projektledare, Fastighetskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktplanen/Promenadstaden