Projekt Planerat

Fotbollsplan i Fredhällsparken

Fredhäll

Det finns ett stort behov av nya idrottsplatser i staden idag och behovet ökar i samband med att vi blir fler stockholmare. När Stadshagen på Kungsholmen utvecklas med nya bostäder finns ett behov av att ersätta en 11-spelsplan. Förslaget är att en 11-spelsplan avsedd för fotboll och annan idrott uppförs i Fredhällsparken (Fredhäll 1:4) på Kungsholmen.

Pågående arbete

Markundersökningar pågår 28 juli-15 augusti. Stockholms stad utreder möjligheten att anlägga en 11-spelsplan i Fredhällsparkens östra del. Markundersökningarna är en del i utredningsarbetet.

Provborrningarna kommer att göras på dagtid. Vi ber om ursäkt för eventuella störande ljud.

Projektfakta

Vad?

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som möjliggör en 11-spelsplan med tillhörande förrådsbyggnad och driftsytor i den östra delen av Fredhällsparken.

Planområdet ingår i Fredhällsparken som är en del av det större sammanhängande parkstråket med Rålambshovsparken i öster och Fredhällsparken i väster. Planområdet avgränsas i norr av Drottningholmsvägen och av Essingeleden i öster.

Varför?

Det behövs idrottsanläggningar i alla stadsdelar. Det ska finnas goda sportmöjligheter för fotboll på västra Kungsholmen. 2014 bestämde kommunfullmäktige att fastighetsnämnden skulle planeraför en ny 11-spelsplan inom Fredhäll 1:1 eftersom11-spelsplanen ska flyttas från Stadshagen för att ge plats åt bostäder (dnr: 2013-08100). Ett förnyat inriktningsbeslut togs av Kommunfullmäktige den 24 april 2017.

När?

Stadsbyggnadsnämnden bestämde 16 juni 2016 att planarbete för Fredhäll 1:4 ska påbörjas.
Samråd om planförslaget pågick under perioden 9 maj till 20 juni 2017. 
Markundersökningar pågår 28 juli-15 augusti. 

Vem?

Stockholms stad

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Nyheter

Bildgalleri

Illustrationsplan.
Illustrationsplan
3D-visualisering. Stadsbyggnadskontoret.
3D-visualisering. Stadsbyggnadskontoret.
3D-visualisering. Stadsbyggnadskontoret.
3D-visualisering. Stadsbyggnadskontoret.
Sektioner. Cederwalls Arkitekter.
Sektioner. Cederwalls Arkitekter

Kontakt

Thomas Jansson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Monica Almquist

Projektledare, exploateringskontoret

Maria Klavdianou Lundell

Idrottsplanerare, idrottsförvaltningen

Royne Julin

Projektledare, fastighetskontoret

Uppdaterad