Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Förstärkning av Söder Mälarstrand

Södermalm

Stockholms stad planerar att utföra förstärkningsarbeten längs Söder Mälarstrand, mellan Reimersholmsbron och Pålsundsbron. I samband med förstärkningen planerar vi att bygga en ny gång- och cykelbana längs sträckan. Söder Mälarstrand är en viktig länk i Stockholms stads cykelvägnät och är ett prioriterat cykelstråk för arbetspendling i Stockholms län.

Projektfakta

Sträckan förstärks och får en ny gång- och cykelbana

Stockholms stad planerar att utföra förstärkningsarbeten på Söder Mälarstrand, sträckan mellan Reimersholmsbron och Pålsundsbron.

I samband med förstärkningsprojektet planeras anläggning av en ny gång- och cykelbana längs med strandkanten vid Söder Mälarstrand, detta inom ramen för Stockholms stads cykelplan. Gång- och cykelbanan kommer att delvis separera gångtrafikanter och cyklister på sträckan mellan Reimersholmsbron och Pålsundsbron.

Rustas upp för att möta säkerhetskrav och minska risken för ras

Stockholms stad har gjort geotekniska undersökningar mellan Reimersholmsbron och Pålsundsbron och det har visat sig att det är nödvändigt att förstärka strandkanten genom spontning för att klara gällande säkerhetskrav och hantera risken för ras.

Gång- och cykelstråket längs sträckan behöver förbättras. Mellan Pålsundsbron och Långholmsbron finns det idag en gemensam gång- och cykelbana längs vattnet med en bredd som varierar mellan cirka 2 och 3 meter. Beroende på den bredden uppstår konflikter mellan gående och cyklister. Några cyklister väljer att istället cykla i körbanan bland övrig trafik.

På delen mellan Långholmsbron och Reimersholmsbron finns en gång- och cykelbana genom parken med en bredd som varierar mellan 2,5 och 3 meter. Även här uppstår ofta konflikter mellan gående och cyklister.

Preliminär byggstart hösten 2018

Byggstart planeras till hösten 2018 och pågå till och med år 2020.

Staden genomför projektet

Stockholms stad planerar och genomför projektet. 

Påverkan i närområdet

Trafiken på Söder Mälarstrand kan behöva begränsas och vid tillfällen stängas av under byggtiden.

Kontakt

Trafikkontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden

Uppdaterad