Illustration på förskolan sett från Aspuddsparken (MAX arkitekter).
Illustration på förskolan sett från Aspuddsparken (MAX arkitekter).

Flyttfågeln förskola

Aspudden
Planerat

Två befintliga förskolepaviljonger ersätts med en ny, större, permanent förskola med åtta avdelningar vid Stenkilsgatan i Aspudden.

Projektfakta

Ny förskola ersätter paviljonger

Två befintliga förskolepaviljonger ersätts med en ny, större, permanent förskola med åtta avdelningar vid Stenkilsgatan i Aspudden. Förskolan placeras nära befintlig bebyggelse i söder för att på så sätt lämna kvar ett så brett parkstråk som möjligt. Byggnaden placeras i samma öst-västliga riktning som den angränsande bebyggelsen i söder. Byggnaden uppförs i två våningar och förses med sadeltak för att anpassas till närliggande bebyggelse. Loftgångar anordnas på förskolans norra sida och varje avdelning får en egen entré. Loftgångarna ska också fungera som uterum för verksamheten. Tak på uthus ska utformas som vegetationstak (sedumtak).

Tidplan

  • Förskolan Flyttfågeln var på samråd kring årsskiftet 2014/2015.
  • Granskning genomfördes 8 juli - 19 augusti 2015.
  • Detaljplanen godkändes av stadsbyggnadsnämnden men upphävdes sedan av Länsstyrelsen. 
  • Efter åtgärder skedde en ny granskning 29 juli - 7 september 2016 och planen godkändes därefter i stadsbyggnadsnämnden i november 2016.
  • Vid årsskiftet 2016/2017 blev planen överklagad till Mark- och miljödomstolen.

SISAB bygger

Planområdet omfattar en del av fastigheten Aspudden 2:1 som ägs av Stockholms stad. Marken har markanvisats till Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) och upplåts med tomträtt. 

Illustration på förskolan sett från Stenkilsgatan (MAX arkitekter).

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tony Andersson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Maria Salenius

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, Exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling