Illustration med bostadshus längs en stadsgata.
Projekt Pågående

Flerbostadshus och förskola i Nybohovsbacken

Liljeholmen

I Nybohovsbacken, i Liljeholmen, byggs ca 180 nya bostäder och en ny förskola. Bygget ska länka samman den befintliga bebyggelsen på Nybohovsberget med det nya Liljeholmstorget.

Projektfakta

180 nya bostäder och förskola

Projektet Nybohovsbacken innebär byggande av ca 180 nya bostäder på bägge sidor om Nybohovsbacken med inslag av kommersiella lokaler i bostadsbyggnadernas bottenvåningar samt en ny förskola.

Förskolan Hovet, som ersätter en tidigare förskola i området, öppnade sin verksamhet 2016. Själva gatan förvandlas från en genomfartsgata till en stadsmässig gata med träd längs den norra sidan. Den gamla tvätt- och panncentralen som fanns mellan Nybohovsbacken och Nybohovsgränd rivs och ersätts av en ny parkyta. Parken som ligger i backen ner mot Trekanten rustas upp och får nya och bättre gång- och cykelvägar samt nya trappor.

Byggaktörer

Sisab har byggt förskolan. Bostäderna byggs av Besqab Mark AB och Svenska Bostäder.

Tidplan

Byggandet kommer att ske i etapper och uppskattats pågå åtminstone fram till år 2018. En första inflyttning i området sker under 2017 och fortsätter sedan etappvis fram till slutet av 2018. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Ebba von Platen

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad