Illustration, från söder/vändplan (Cedervall arkitekter)
Illustration (Cedervall arkitekter)

Fiberpennan

Midsommarkransen
Pågående

En befintlig förskolepaviljong ersätts med en ny, större, permanent förskola med åtta avdelningar vid Fastlagsvägen i Midsommarkransen.

Projektfakta

Vad?

Planförslaget möjliggör en permanent förskola med 8 avdelningar vid Fastlagsvägen. Den föreslagna förskolebyggnaden placeras öster om befintlig förskola för att uppnå en så stor förskolegård som möjligt. Detta skapar en mer sammanhållen och ostörd förskolegård.

Varför?

Midsommarkransen är i behov av fler förskoleavdelningar. Planens syfte är att möjliggöra fortsatt befintlig förskoleverksamhet och att ersätta paviljongen som står där idag med en ny byggnad som möjliggör utökning av verksamheten från 4 till 8 avdelningar.

Vem?

Marken har markanvisats till Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) och upplåts med tomträtt. 

När?

- Samråd skedde 26 juni - 9 september 2015.
- Detaljplanen var på granskning 13 - 27 oktober 2015.
- En angöringsväg på platsen anläggs med start 1 juli 2017.
- Byggstart för förskolan planeras i oktober 2017.

Det preliminära inflyttningsdatumet för förskolan är sommaren 2019 med verksamhetsstart i augusti 2019.

Bilder

Översiktsbild (Cedervall arkitekter).
Översiktsbild (Cedervall arkitekter).

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Björn Sundström

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Lilly Lwam Abraham

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret