Fatbursparken norra, flygperspektiv.
Fatbursparken norra, flygperspektiv. Illustration: White/Tegmark

Fatbursparken norra

Södermalm
Planerat

På Södermalm pågår planering för att förbättra den norra delen av Fatbursparken och Mariagårdstäppan.

Projektfakta

Bakgrund

I samband med att Citybanan byggs så kommer stambanan som tidigare skurit genom Fatbursparken att överdäckas. Här vid Mariagårdstäppan skapas möjligheter att utvidga Fatbursparken och skapa en större och mer sammanhållen park.

Nya parkytor i Fatbursparken

Citybanan har under flera år haft norra delen av Fatbursparken och Mariagårdstäppan som arbetsområde. Tunneldelen mellan Högbergsgatan och Stockholms Södra blev färdig 2016. Samtidigt genomfördes stambanans överdäckning.

På överdäckningen av spårområdet vid Mariagårdstäppan ska Stockholms stad anlägga nya parkmark som kopplas ihop med Fatbursparken. Resultatet blir en större, mer sammanhållen och inbjudande park som blir tryggare att vistas i.

Nu pågår planering för hur den nya parken ska gestaltas, se nya skisser i bildgalleriet på denna sida. De skisser som tidigare visats för utformning av parken är inte längre aktuella på grund av ändrade tekniska förutsättningar.

I samband med den förlängda parken planeras även nya bostadshus i Johan Helmich Romans Park. Planeringsarbetet pågår men har försenats på grund av påtalade risker från Länsstyrelsen under samrådet. Stadens ambition är fortfarande att bostäder ska byggas på denna plats.

På- och tillbyggnad av Göta Ark planeras även med bostäder, kontor och publika lokaler.

Byggherrar

Stockholms stad ansvarar för att anlägga den nya parken.

Tidplan

Den sista november 2016 tog staden över alla områden i parken som Trafikverket använt för bygget av Citybanan och överdäckningen av stambanan vid Mariagårdstäppan.

I februari 2017 presenterar staden förslag till ny utformning av denna del av parken.

Planering av ny bostadshus i JH Romans park pågår.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Fatbursparken norra
Fatbursparken norra. Illustration: White/Tegmark
Illustrationsplan.
Illustrationsplan. Källa: White arkitekter

Nyheter

Kontakt

Christina Winberg

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Kenneth Kempendahl

Enhetschef, Södermalms stadsdelsförvaltning

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden