Ågesta Broväg och Magelungsvägen

Farsta
Pågående

Ågesta Broväg är en viktig länk mellan Stockholms stad och Huddinge kommun och ett prioriterat cykelstråk för arbetspendling. Dessutom är den en viktig tvärförbindelse. Möjligheterna att cykla längs vägen är begränsade och därför ska framkomligheten och säkerheten bli bättre.

Projektfakta

Varför?

Gång- och cykelbanorna håller inte tillräckligt hög standard idag på Ågesta Broväg, från Ågestavägen till Magelungsvägen och vidare till Farstavägen.

På Ågestabron det finns det gång- och cykelbanor på båda sidor om vägen men på övriga delar av sträckan finns det endast en smal dubbelriktad gång- cykelbana. Dessutom ligger gång- och cykelbanan väldigt nära körbanan på en del av vägen. Det finns också korsningar som inte är tillräckligt säkra för gående och cyklister.

Därför vill Stockholms stad göra det enklare och säkrare att gå och cykla på vägen. Staden planerar också att längre fram bygga flera bostäder utmed Ågesta Broväg.

Vad?

Målet är att fler ska välja att arbetspendla med cykel. I enlighet med ambitionerna i stadens cykelplan ska därför gång- och cykelbanan på Ågesta broväg och Magelungsvägen fram till Farstavägen, breddas och bli dubbelriktad. Korsningarna ska bli säkrare för gående och cyklister, övergångsställen ska byggas om och busshållsplatsen på Magelungsvägen byggs om för att blir mer tillgänglig. Belysningen kommer också att förbättras.

En av två ekar vid Gräsmarksgränd kommer att tas bort då den är i dåligt skick, liksom fyra lindar mellan Gräsmarksgränd och Rådagatan. Den andra eken bevaras. Träden som tas ner kommer att ersättas med nya träd och buskar.

Därför vill Stockholms stad göra det enklare och säkrare att gå och cykla på vägen. Staden planerar också att längre fram bygga flera bostäder utmed Ågesta Broväg.

När?

Preliminär byggstart hösten 2016.

Vem?

Stockholm stad planerar projektet i samarbete med Huddinge kommun.

Kontakt