Bild: White

Magelungens strand, del av Farsta strand 2:1

Farsta strand
Planerat

Skapa cirka 750-1 000 bostäder och en fysisk koppling mellan Farsta och Fagersjö längs Magelungsvägen.

Projektfakta

Vad?

Magelungens strand ska utvecklas till en sammankopplande urban länk mellan stadsdelarna Farsta och Fagersjö med Magelungsvägen som ett urbant stråk och Magelungens natur- och parkmiljö som den samlande mötesplatsen. Planområdet omfattar ca 750-1 000 bostäder i blandade upplåtelseformer.

Varför?

Projektet är en viktig del i att nå bostadsmålet om 40 000 lägenheter till 2020 och ingår i influensområdet för utbyggd tunnelbana.

När?

Samråd planeras att hållas under kvartal 1 2017. Antagande av detaljplanen beräknas till kvartal 4 2017.

Vem?

Ca 400 bostäder är markanvisade till Maxera och Familjebostäder. Arbetet med återstående markanvisningar pågår och avses att slutföras under våren 2016. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktplanen/Promenadstaden

Kontakt

Veronika Borg

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret