Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Örbyleden

Farsta
Planerat

Örbyleden är en del av Farstastråket som är ett utpekat pendlingsstråk i Stockholm och en del av ett regionalt cykelstråk. Gubbängsmotet är en viktig knutpunkt för cykeltrafik. Därför vill Stockholms stad vill göra det enklare och säkrare att cykla förbi Gubbängsfältet mellan Hökarängen och Gubbängsmotet.

Projektfakta

Vad?

Örbyleden är en del av Farstastråket som är ett utpekat pendlingsstråk i Stockholm och en del av ett regionalt cykelstråk. Gubbängsmotet är en viktig knutpunkt för cykeltrafik och framkomligheten och trafiksäkerheten är inte tillräckligt höt. Därför vill Stockholms stad göra det enklare och säkrare att cykla förbi Gubbängsfältet mellan Hökarängen och Gubbängsmotet.

I enlighet med Stockholms stads cykelplan planerar staden att bygga en ny genare gång- och cykelbana för att förbättra framkomligheten och öka säkerheten längs Farstastråket.

För närvarande ser staden över möjligheterna att skapa ett genare pendlingsstråk med bättre framkomlighet för gående och cyklister längs Örbyledens norra sida. Det pendlingsstråket ansluter sedan till Farstastråket och vidare mot Skarpnäck och Tyresö.

Gång- och cykelvägen söder om Örbyleden, det så kallade Farstastråket, kommer också att byggas om och en sträcka på cirka en kilometer kommer att breddas. Där vägen ansluter till Örbyleden i norr kommer vi att förbättra belysnignen och se över liksom bänkar, papperskorgar med mera.

Varför?

Staden planerar att rutsta upp Gubbängsfältet för idrottsaktiviteter med bland annat en konstgräsplan för fotboll, två rugbyplaner och en byggnad med omklädningsrum och servering. I samband med upprustningen kommer cykelpendlingsstråket som går över fältet idag att flyttas. Dessutom är gång- och cykelbanan som går utmed en kortare sträcka längs Örbyleden idag, smal med låg standard och det finns ingen tydlig markering mellan gång- och cykeltrafik.

När?

Preliminär byggstart 2018.

Vem?

Stockholms stad planerar projektet.

 

Kontakt