Karta som visar planområdet.
Planområdet är markerat med streckad linje.
Projekt Planerat

Bostäder vid Nykroppagatan

Farsta

Cirka 100 - 150 lägenheter i flera flerbostadshus och parkering i underbyggda garage. Nykroppagatan smalnas av och flyttas något söderut.

Projektfakta

Vad?

Nykroppagatan utgör en viktig länk mellan Magelungens strand och Farsta centrum. Förslaget innebär att en ny rad med flerbostadshus placeras utmed Nykroppagatans norra och västra sida, mellan korsningen Nykroppagatan – Ölmevägen i öster fram till bron över Magelungsvägen i väster.

För att rymma den nya bebyggelsen förskjuts Nykroppagatans läge söderut och gatans sektion omfördelas för att ge utrymme för trädplanteringar samt gång- och cykelbanor. Byggnadernas höjder anpassas till befintliga hus.

Varför?

Farsta är en utav flera tyngdpunkter som pekats ut i översiktsplanen. Programmet för Tyngdpunkt Farsta ligger till grund för detaljplanearbetet. Planförslaget utgår från programmets principer att skapa en stadsgata med bebyggelse som vänder sig mot gatan. Detaljplanen är också en del av projektet Stockholmshus.

När

Samråd första kvartalet 2018 
Granskning preliminärt Q3 2018
Antagande preliminärt Q1 2019

Vem?

Familjebostäder och Svenska Hem i Bromma

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Maria Ibohm

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Nerma Muhovic

Projektledare, exploateringskontoret

Lena Remaeus

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad