Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Gubbängsmotet

Farsta
Planerat

Sträckan mellan Söndagsvägen i Farsta ner till Farstaängen är en del av det så kallade Farstastråket, och ett prioriterat cykelstråk för arbetspendling i Stockholms län. Idag är framkomligheten begränsad för cyklister vid Gubbängsmotet och därför planerar Stockholms stad ett antal åtgärder för att förbättra framkomligheten och öka säkerheten.

Varför?

Gubbängsmotet är en knutpunkt för cykling och bland annat passerar två pendlingsstråk och flera huvudstråk ansluter till motet. Gång- och cykelvägen längs Farstastråket är smal och har låg standard och det finns ingen markering som tydligt separerar gång- och cykeltrafiken. Dessutom är cykelvägens beläggning i dåligt skick, skyltningen bristfällig och korsningarna är inte tillräckligt trafiksäkra.

Vad?

I enlighet med Stockholms stads cykelplan planerar staden att förbättra framkomligheten och öka säkerheten längs Farstastråket.

Vid Gubbängsmotet kommer flera mindre åtgärder att genomföras. Exempelvis kommer hål och ojämnheter i cykelvägens beläggning att lagas, skyltningen förbättras och vägmarkeringen mellan gång- och cykelbana bli tydligare.

Farstastråket, dvs. det regionala cykelstråk som går från City via Farsta till Huddinge, Tyresö och Haninge, kommer att breddas mellan Gubbängsfältet och Farstaängen, en sträcka på cirka en kilometer. Där cykelstråket passerar gång- och cykeltunneln under Örbyleden planerar vi att bland annat förbättra standarden på lutningar och förbättra belysningen.

Vem?

Stockholms stad planerar projektet.

När?

Preliminär byggstart hösten 2015.

Kontakt