Utsmyckning i tunnel

Gubbängsmotet

Farsta
Pågående

Sträckan mellan Söndagsvägen i Farsta ner till Farstaängen är en del av det så kallade Farstastråket, och ett prioriterat cykelstråk för arbetspendling i Stockholms län. I enlighet med Stockholms stads cykelplan planerar staden att förbättra standarden och därigenom framkomligheten och öka säkerheten längs del av Farstastråket.

Projektfakta

Varför?

Gubbängsmotet är en knutpunkt för cykling och bland annat passerar två pendlingsstråk och flera huvudstråk ansluter till motet. Gång- och cykelvägen längs Farstastråket är smal och har låg standard avseende dels lutningar och bredder och det finns ingen linjemarkering som tydligt separerar gång- och cykeltrafiken. Cykelvägens beläggning är också i dåligt skick, skyltningen bristfällig och korsningarna är inte tillräckligt trafiksäkra.

Vad?

Farstastråket, dvs. det regionala cykelstråk som går från City via Farsta till Huddinge, Tyresö och Haninge, kommer att breddas mellan Gubbängsfältet och Farstaängen, en sträcka på cirka en kilometer. Stråket kommer också att rätas ut, separeras mellan gående och cyklister och där cykelstråket passerar gång- och cykeltunneln under Örbyleden planerar vi att bland annat förbättra standarden på lutningar och förbättra belysningen.

Vem?

Stockholms stad planerar projektet.

När?

Preliminär byggstart inledningen av 2018.

 

Kontakt

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden