Området i sin helhet

Giggen 25

Tallkrogen
Pågående

Detaljplanen möjliggör en komplettering med cirka 70 lägenheter inom delar av fastigheterna Giggen 25 och Tallkrogen 1:1 i stadsdelen Tallkrogen. De nya bostäderna ersätter en befintlig panncentral som har höga kulturhistoriska värden, men samtidigt stora problem med farliga ämnen och svårigheter att anpassas för en alternativ användning.

Projektfakta

Vad?

Detaljplanen möjliggör en komplettering med cirka 70 lägenheter inom delar avfastigheterna Giggen 25 och Tallkrogen 1:1 i stadsdelen Tallkrogen. De nya bostädernaersätter en befintlig panncentral som har höga kulturhistoriska värden, men samtidigtstora problem med farliga ämnen och svårigheter att anpassas för en alternativanvändning.

Bebyggelsen längs Kaggeholmsvägen föreslås bli fyra våningar hög. Huskroppen längst österut får därutöver en suterrängvåning eftersom gatunivån där är högre. Gårdshuset uppförs i tre våningar samt två suterrängvåningar som också används för bostäder. Parkering föreslås i ett garageplan i källaren samt under en del av gården.

Det befintliga gaturummet längs Kaggeholmsvägen förstärks av fyra huskroppar om fyra våningar. Husen längs gatan rymmer cirka 50 lägenheter med källare för förvaring, parkering och teknik. En tvättstuga, som ersätter den befintliga i panncentralen, kan komma att inrymmas i en suterrängvåning. Från Kaggeholmsvägen leder en mindre infart till kvarterets gårdshus som inrymmer cirka 20 lägenheter.

Gårdshuset utförs i tre våningar plus två suterrängvåningar. Gestaltningen ska ta upp element från småhusen och få en helt egen karaktär jämfört med gatuhusen.

Bostäderna ersätter en befintlig panncentral som har höga kulturhistoriska värden, men samtidigt stora problem med farliga ämnen och svårigheter att anpassas för en alternativ användning.

Varför?

De nya bostäderna ersätter en befintlig panncentral som har höga kulturhistoriska värden, men samtidigt stora problem med farliga ämnen och svårigheter att anpassas för en alternativ användning. Tillskottet av bostäder ökar underlaget för service och skapar ett större utbud av tillgängliga lägenheter i olika storlekar.

När?

Genomförandetiden är 5 år från 2015-09-24 då planen vann laga kraft.

Vem?

Planområdet omfattar del av fastigheten Tallkrogen 1:1 som ägs av Stockholms stad samt del av fastigheten Giggen 25 som ägs av Stockholms stad och är upplåten med tomträtt till AB Familjebostäder. Familjebostäder ansvarar för alla genomförandefrågor inom planområdet. Stockholms kommun är huvudman för allmän plats i anslutning till planområdet.

I exploateringsavtalet mellan kommunen och Familjebostäder regleras marköverlåtelse, skydd av befintliga träd, berghäll samt en mer detaljerad utformning av förgårdsmark och entréer, grönkompensation med mera.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Bilder

Planområdet markerat med vitt
Området i sin helhet

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden

Kontakt

Christian Bleckman

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret