Perspektivbild, vy från öster. I förgrunden syns Nordmarksvägen och i bakgrunden bebyggelse nära Farsta strands centrum. Bild: ÅWL Arkitekter

Bjurö

Farsta strand
Planerat

Projektet Bjurö i Farsta Strand (Bjurö 1 och Farsta 2:1) omfattar 90 lägenheter i form av Stockholmshus, samt ett parkeringshus.

Projektfakta

Detaljplanen omfattar 90 nya lägenheter i Farsta strand i form av så kallade Stockholmshus, samt ett parkeringshus som både ska fungera som infartsparkering och försörja närområdets tillkommande bostäder. Byggaktör är Familjebostäder.

Fyra punkthus om sex våningar på rad längs med Nordmarksvägen planeras, vilket passar med våningsantalet på närliggande hus. Under punkthusen föreslås ett underjordiskt garage. Gårdar skapas mellan de nya husen. Markparkering föreslås på vardera sidan om den nya bebyggelsen. Planen föreslår även nya miljöhus. Parkeringshuset föreslås på den befintliga infartsparkeringen cirka 350 meter från de planerade bostäderna i marknivå, samt två ovanliggande våningar.

Detaljplanen föreslår även handel och idrott på den del som ligger längst bort från järnvägen där där transporteras farligt gods.

Planområdet är en del av programmet Tyngdpunkt Farsta.
Tyngdpunkt Farsta

Stockholmshus

Bostäderna i Bjurö ska byggas som så kallade Stockholmshus.

Projekt Stockholmshusen

Tidplan

Samråd, 15 december 2016 - 29 januari 2017
Granskning, 29 mars - 26 april 2017
Antagande, 15 juni 2017
Byggstart bostäder, tidigast höst 2017
Byggstart parkeringshus, tidigast första kvartalet 2018
Klart parkeringshus, tredje kvartalet 2019
Inflyttning bostäder
, preliminärt vår 2020

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget. Bygg- och plantjänsten 

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden

Bildgalleri

Perspektivbild, vy från väster med Nordmarksvägen i förgrunden. Till vänster syns den ek som bevaras. Bild: ÅWL Arkitekter
Perspektivbild, vy från öster. I förgrunden syns Nordmarksvägen och i bakgrunden bebyggelse nära Farsta strands centrum. Bild: ÅWL Arkitekter
Perspektivbild för parkeringshuset, vy från väster. Bild: Wåhlin Arkitekter
Perspektivbild för parkeringshuset, vy från väster. Bild: Wåhlin Arkitekter
Perspektivbild, vy från norr. Ett av de nya punkthusen syns mellan två befintliga skivhus på fastigheten Bjurö 1. Bild: ÅWL Arkitekter
Perspektivbild, vy från norr. Ett av de nya punkthusen syns mellan två befintliga skivhus på fastigheten Bjurö 1. Bild: ÅWL Arkitekter

KONTAKT

Anna Olmårs

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Therese Ericsson

Projektledare, exploateringskontoret