Perspektivbild, vy från öster. I förgrunden syns Nordmarksvägen och i bakgrunden bebyggelse nära Farsta strands centrum. Bild: ÅWL Arkitekter

Bjurö 1 och Farsta 2:1

Farsta strand
Planerat

Detaljplan för att bygga 92 lägenheter i flerbostadshus enligt Stockholmshusprojektet på två fastigheter i del av kvarteret Bjurö i Farsta strand. Samtidigt byggs ett parkeringshus som dels ska fungera som infartsparkering och dels försörja närområdets tillkommande bostäder.

Projektfakta

Vad?

Detaljplanen föreslår att det kommunala bostadsbolaget Familjebostäder ska bygga 92 nya lägenheter i Farsta strand enligt Stockholmshusprojektet, samt att det ska byggas ett parkeringshus som ska fungera dels som infartsparkering och dels kan användas av närområdets framtida bostäder.

Förslaget går ut på att bygga fyra punkthus med sex våningar, vilket passar med våningsantalet på närliggande skivhus. Husen föreslås placeras på rad längs med Nordmarksvägen på befintlig markparkering. Husen placeras nära gatan för största möjliga avstånd till befintliga hus, vilket gör att det skapas en känsla av luftighet i bebyggelsen.

Under punkthusen föreslås ett underjordiskt garage. Gårdar skapas mellan de nya husen. Markparkering föreslås på vardera sidan om den nya bebyggelsen. Planen föreslår även nya miljöhus. Bostäderna ska vara ett kvalitativt tillskott boendemiljömässigt och arkitektoniskt som följer konceptet för Stockholmshusen.

Parkeringshuset föreslås för att tillgodose framtida bostäders parkeringsbehov samt göra det möjligt att bygga nya bostäder då det underlättar byggandet på fastigheter av begränsad storlek. Parkeringshuset föreslås på en befintliga infartsparkeringen cirka 350 meter från de planerade bostäderna och kommer att byggas så att infartsparkering fortfarande är möjlig i marknivå, samt ha två ovanliggande våningar.

För att i framtiden möjliggöra för andra användningar föreslås detaljplanen även handel och idrott på den del som ligger längst bort från järnvägen eftersom det där transporteras farligt gods.

Varför?

Stockholm växer och här ska vi bygga 140 000 nya bostäder fram till 2030. Det innebär att staden ska få 31 procent fler bostäder jämfört med idag. I stadens översiktsplan utpekas Farsta som en tyngdpunkt vilket innebär att rollen som ett betydande centrum i Söderort ska förstärkas med fler bostäder. Fler bostäder innebär att det dessutom behövs fler förskolor, skolor, mer närservice, mötesplatser och satsningar på parker och grönområden.

Detaljplanen ska möjligöra bostäder med rimliga hyror enligt Stockholmshusprojektet.
Projekt Stockholmshusen

Planområdet är en del av programmet Tyngdpunkt Farsta.
Tyngdpunkt Farsta

När?

Start-PM december togs av stadsbyggnadsnämnden 2015
Samråd 15 december 2016 - 29 januari 2017
Granskning 29 mars - 26 april 2017
Antagande 15 juni 2017

Vem?

Familjebostäder och Stockholm Parkering.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget. Bygg- och plantjänsten 

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden

Bildgalleri

Perspektivbild, vy från väster med Nordmarksvägen i förgrunden. Till vänster syns den ek som bevaras. Bild: ÅWL Arkitekter
Perspektivbild, vy från öster. I förgrunden syns Nordmarksvägen och i bakgrunden bebyggelse nära Farsta strands centrum. Bild: ÅWL Arkitekter
Perspektivbild för parkeringshuset, vy från väster. Bild: Wåhlin Arkitekter
Perspektivbild för parkeringshuset, vy från väster. Bild: Wåhlin Arkitekter
Perspektivbild, vy från norr. Ett av de nya punkthusen syns mellan två befintliga skivhus på fastigheten Bjurö 1. Bild: ÅWL Arkitekter
Perspektivbild, vy från norr. Ett av de nya punkthusen syns mellan två befintliga skivhus på fastigheten Bjurö 1. Bild: ÅWL Arkitekter

KONTAKT

Anna Olmårs

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Andreas Liljefors

Kommunikatör, exploateringskontoret