Illustration över byggnadernas placering vid Selmedalsvägen.

Fader Bergström 3

Axelsberg
Planerat

Cirka 470 lägenheter och två förskolor byggs längs med Selmedalsvägen i västra delen av Axelsberg.

Projektfakta

Vad? 

Cirka 470 lägenheter byggs vid kvarteret Fader Bergström på båda sidor om Selmedalsvägen i västra delen av Axelsberg. Utöver bostäder ska en fristående förskola på åtta avdelningar och en förskola i ett av bostadshusen med fyra avdelningar byggas. 

Grupper av punkthus ska placeras nära varandra intill Selmedalsvägen. Det ger många nya lägenheter, bevarade utblickar och en gata med stadskänsla som har möjlighet till lokaler i bottenvåningar mot gatan. Förslaget innebär viss påverkan på naturmark men är anpassat så att områden med högst naturvärden bevaras. 

Inom planområdet finns i dagsläget fyra förskolor med totalt cirka 17 avdelningar i äldre byggnader och i tillfälliga paviljonger. Förskolorna ska ersättas med nya i detta projekt och i projektet Maja Myra vid Hägerstens Allé. 

När? 

Ett start-PM för planläggning av Axelsberg centrum, Fader Bergström behandlades av stadsbyggnadsnämnden redan 2000. Ett detaljplaneförslag presenterades 2005 men har sedan dess varit vilande. Ett nytt samråd planeras till andra kvartalet 2017.Byggstart kan ske tidigast 2018 och inflyttning beräknas till tidigast 2020.

Vem? 

Marken ägs till största delen av Stockholms stad, en mindre del som ägs av Rikshem. Planområdet är markanvisat till fyra byggherrar:

  • Skanska ca 230 lägenheter
  • Ikano ca 70 lgh
  • Lennart Ericsson ca 70 lgh och en av förskolorna
  • Turako för den fristående förskolan.

Utöver detta planerar Rikshem för ca 100 lägenheter inom egen fastighet.

Karta över området i Axelsberg.
Orienteringskarta. Planområdet markerat med röd heldragen linje och dess närmaste omgivning. Pågående planarbete vid Axelsbergs centrum respektive Henriksbergs verksamhetsområde är markerade med röd streckad linje.
Illustration över byggnadernas placering vid Selmedalsvägen.
Illustrationsplan med föreslagen ny struktur. Hushöjder är redovisade med latinska siffror. Orange streckad linje markerar huvudgångstråken i området, huvudsakligen i befintliga lägen. Mörkgröna träd med större cirklar är befintliga träd som är möjliga att spara med föreslagen struktur. Illustration Grontmij.
Illustration planerad förskola i två våningar med pergola runt för lek och utevila.
Ny förskola i västra delen med pergola för lek och utevila under tak. Förskolan planeras ha två plan med entréer både från Selmedelsvägen på det nedre planet och sidoentré från övre plan från parkväg i norra delen. Förskolegården är vänd mot punkthusen. Illustration Jägnefält Milton på uppdrag av Turako.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Projektet Fader Bergström ingick tidigare i projektet för Axelsbergs centrum, men är sedan februari 2015 ett eget projekt.

Bygg- och plantjänsten fram till 2016
Bygg- och plantjänsten från och med 2016

Kontakt

Abdallah Azam

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Joel Berring

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Andreas Liljefors

Kommunikatör, Exploateringskontoret

Projekt i Axelsberg

Projekt i Hägersten-Liljeholmen