Projekt Planerat

Enkehusparken rustas upp och utvecklas

Vasastaden

Parken ska rustas upp för att möta behovet av attraktiva, trygga och tillgängliga parker. Genomförandet planeras pågå våren 2018 till våren 2019.

Projektfakta

Vad?

Enkehusparken är en större kvarterspark, belägen mellan Norrtullsgatan, Vanadisvägen och Upplandsgatan i Vasastan. Parken uppfördes 1877, då som trädgård till det så kallade Enkehuset och den är idag kulturhistoriskt värdefull. Parken är nästan helt omsluten av byggnader, där finns många stora, gamla träd och i dess norra del finns en mindre lekplats. En skola finns i anslutning till parken, liksom en förskola och en restaurang. Flera andra förskolor i närheten har lekplatsen som utflyktsmål och hundägare besöker ofta parken.  

Upprustningen i korthet 

 • Parkens formspråk med sitt slingrande gångsystem behålls och förtydligas. Nya låga murar byggs för att ta upp nivåskillnader närmast Enkehuset.
 • Entréerna från Norrtullsgatan accentueras så att parken lättare kan upptäckas från gatan, görs i samarbete med fastighetskontoret, som ansvarar för den norra entrén.
 • Den stora muren är en tillgång för parken. Genom att plantera nya växter framför muren skapas ett genomsiktligt grönt lager som tar fokus från ledningarna.
 • Längs den norra kortsidan av parken byggs ett träplank med trädgårdskaraktär för att skapa en tydligare entré, avgränsning och rumslighet.
 • Parkens södra del görs om till ett woodland, dvs en skuggälskande plantering, som bättre tillvaratar kvaliteterna och förutsättningarna här.
 • Den soliga gräsytan mitt i parken förbättras och blir en självklar plats för picknick och solhäng.
 • Den fuktiga och problematiska gräsytan i parkens södra del ersätts med konstgräs, vilket ger en väldränerad och slitagetålig yta för spontana spel och andra aktiviteter.
 • Centralt i parken skapas samlingsplatser med blomsterplanteringar och generöst med sittmöbler.
 • Lekplatsen blir kvar i sitt ursprungliga läge och ges en ny utformning. Temat för lekplatsen är ekologi och odling.
 • Intill lekplatsen planteras en liten fruktlund med odlingsplatser, för att stärka både biologisk mångfald och trädgårdskaraktären.
 • De stora, karaktärsskapande träden bevaras. Vissa glesas ur något för ökat ljusinsläpp. De träd som växer för tätt och som är i dåligt skick tas bort för att skapa en luftigare och soligare karaktär i parken. För att säkra parkens trädbestånd över tid planteras flera nya träd.
 • Belysningen i parken byts ut och kompletteras, görs i samarbete med trafikkontoret. 

Varför?

Besökstrycket i parkerna på Norrmalm är högt, andelen parkyta/invånare är lägst i Stockholm och antalet besökare i stadsdelsområdets parker väntas öka ytterligare i takt med att staden växer. Behov finns kring att se över dispositionen av Enkehusparkens olika delar, lekplatsens utformning och hur gräsytorna kan bli mer vitala och användbara. En plan för parkens träd och övriga vegetation behövs också.

När? 

Upprustningen av parken startar våren 2018 och kommer att pågå till våren 2019. Under byggtiden kommer det inte vara möjligt att vistas i parken. 

Vem?

Norrmalms stadsdelsförvaltning ansvarar för projektet.

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Norrmalms stadsdelsförvaltning

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden

Uppdaterad