Flygbild över planområdet och dess omgivning.
Flygbild över planområdet och dess omgivning.
Projekt Planerat

Energihamnen på Gärdet

Ladugårdsgärdet

Förslaget till ny detaljplan ger möjlighet till en mer klimatsmart produktion av energi. Dessutom frigörs mark i andra områden där staden kan utvecklas med bland annat nya bostäder. Förslaget gäller energihamnen i Hjorthagen och planområdet omfattar framförallt fastigheterna Shanghai 1, Singapore 3, Alexandria 3, del av Alexandria 4 och del av Port Said 1.

Projektfakta

Ny produktionsanläggning för fjärrvärme 

Planen gör det möjligt för en ny produktionsanläggning för fjärrvärme, vilket är en del i den långsiktiga utvecklingsplanen för fjärrvärme i Stockholmsområdet. Fortum Värme planerar att successivt konvertera Värtaverkets produktionsanläggningar till biobränsledrift. Detta kräver att Energihamnen anpassas för mottagning, hantering, lagring och distribution av biobränslen.

Planförslaget innehåller främst utökning av den tillåtna byggnadshöjden för industri- och hamnverksamhet i Energihamnen samt ett spårområde för en ny spårväg. Verksamheten är, förutom området för spårväg, till största delen oförändrad jämfört med befintliga planer. 

Mark frigörs för stadsutveckling och energiproduktionen blir mer klimatsmart 

Förslaget bidrar bland annat till att Cementas mark inom Lövholmen frigörs och att oljelagringen i Loudden kan avvecklas. Det innebär att stadsutvecklingsprojekt blir möjliga i Lövholmen och Loudden.

Dessutom bidrar planen till målet att avveckla fossila bränslena i kraftvärmeverken i Värtan, och att en mer klimatsmart energiproduktion inom Energihamnen kan utvecklas.

Tidplan

  • Start-PM: november 2017
  • Samråd: andra kvartalet 2018
  • Granskning: fjärde kvartalet 2018
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: andra kvartalet 2019

Inblandade aktörer 

Marken inom planområdet ägs till största delen av Stockholms stad och är upplåten med arrende till Stockholms Hamn AB (Hamnen). Hamnen arrenderar ut delar av marken till andra aktörer, främst Fortum Värme. Staden har markanvisat delar av marken inom energihamnen till Fortum Värme, Cementa och Hamnen.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Nikara Movafaghi

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad