Karta över markanvisningsområdet i Enskede, Bägersta Byväg
Inom det markerade området pågår detaljplanearbete för drygt 600 nya bostäder.
Projekt Planerat

Drygt 600 nya bostäder nära Enskedefältet

Enskedefältet

Staden planerar att bygga ca 600 lägenheter, 35 stadsradhus och nya förskolor i området mellan Enskedefältet och Årsta industriområde. Samråd om detaljplanen hålls under 2018.

Projektfakta

Staden utreder ca 600 nya lägenheter

Projektet omfattar ca 600 lägenheter i flerbostadshus och ca 35 stadsradhus. Ambitionen är att skapa en bred blandning av lägenheter i form och storlek för att skapa ett attraktivt bostadsområde för så många som möjligt. Staden planerar också nya förskolor i området.

Exploateringsnämnden anvisade i juni 2014 mark till byggherrarna Besqab, SMÅA och Wallenstam för ca 100 bostäder vardera samt 20 småhus, dvs. totalt ca 320 bostäder. Beslut om påbörja detaljplanearbetet för Bägersta Byväg togs i maj 2016 i stadsbyggnadsnämnden. Enligt det beslutet ska staden utreda möjligheten att bygga 600 lägenheter och 35 radhus. Det exakta förslaget om antal bostäder, utformning, höjder m.m. presenteras dock inte förrän vid samrådet i höst. Det slutliga beslutet fattas sedan av kommunens politiska ledning.

Samråd om detaljplanen 2018

Arbetet med detaljplanen startade i maj 2016. Samråd om förslag till detaljplan sker under 2018. Vi återkommer längre fram med datum för samrådet och samrådsmötet.

Bakgrund till projektet

Området längs med Bägersta Byväg och sydost om Sockenvägen i stadsdelen Enskedefältet har sedan början av 2000-talet diskuterats som en lämplig plats för bostadsbyggande. I och med att arbetet med att lägga kraftledningen i en tunnel blev klart under 2011, kunde staden fortsätta med planerna på ny bebyggelse. Kostnaden för att gräva ner kraftledningen betalades av staden under förutsättning att de frigjorda ytorna skulle bebyggas.

Med en modern kvartersstruktur, variationsrik bebyggelse och bostäder med olika upplåtelseform finns goda förutsättningar att skapa ett attraktivt bostadsprojekt. De nya bostäderna kan bidra till en starkare koppling mellan Enskedefältet och den planerade bebyggelsen på Årstafältet.

Enskede Värdshus vill bygga 90 nya bostäder

Enskede Värdshus önskar bygga ca 90 bostadsrätter på sin nuvarande tomt. Förslaget innebär att den nuvarande byggnaden rivs. Restaurangverksamheten är tänkt att fortsätta i bottenvåningen på det nya huset. Detaljplanearbetet startade i december 2017 och kommer att samordnas med Bägersta Byväg-projektet.

Läs mer om Enskede Värdhus-projektet här.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Christopher Pleym

Projektledare, exploateringskontoret

William Stepp

Planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Helena Lombrink

Kommunikatör, exploateringskontoret

Frågor och svar

Uppdaterad